De ervaringen met moreel beraad / The experiences with moral deliberation

English below

Moreel Beraad wordt zowel schriftelijk als mondeling geƫvalueerd. Daarnaast zijn op verschillende afdelingen onderzoek gedaan naar de effecten van Moreel Beraad. Wat leert men nu van Moreel Beraad en wat kan men er daadwerkelijk mee in het dagelijks werk?

De ervaringen met moreel beraad zijn positief. Het met elkaar de tijd nemen om op moeilijke situaties gezamenlijk te reflecteren wordt als zinvol ervaren. Moreel beraad is niet alleen een bron van inspiratie en motivatie maar is ook medebepalend voor de kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de zorg en behandeling.

Verder wordt ook vaak genoemd dat Moreel Beraad bijdraagt aan een verbetering van de communicatie en de samenwerking in het team. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Moral Deliberation is evaluated both in writing and orally. In addition, various departments have investigated the effects of Moral Case Deliberation. What do people now learn from Moral Case Deliberation and what can they actually do with it in daily work?

The experiences with moral reflection are positive. Taking the time together to reflect on difficult situations together is experienced as meaningful. Moral deliberation is not only a source of inspiration and motivation, but also contributes to the quality, effectiveness and efficiency of care and treatment.

It is also often mentioned that Moral Case Deliberation contributes to an improvement of communication and cooperation in the team.