Wat is Moreel Beraad/ What is Moral Case Deliberation

Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider. 

Tijdens een Moreel Beraad zoeken wordt aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is. De drie centrale doelstellingen van een Moreel Beraad zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de context van de casus;
  • De toename van professionele morele competenties;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg op het niveau van de organisatie door het stimuleren van een gezamenlijk leerproces en het verbinden van moreel beraad met beleid.

Moreel beraden zijn er in soorten en maten. De duur kan verschillen, de complexiteit van de casus, de gebruikte methode en de groepssamenstelling (mono- of multidisciplinair). Sommige beraden vinden ad hoc plaats, andere in het kader van een langer lopend Moreel Beraad-project.

-----------------------------------------------------------------------------------------

What is Moral Case Deliberation

A Moral Case Deliberation is a conversation in which the participants jointly discuss an ethical issue from their work. They do this in a structured manner, on the basis of an discussion method, and with the help of a moderator.

During a Moral Case Deliberation, on the basis of a concrete example from daily practice, an answer is sought together to the question of what constitutes good care in that specific situation. The three central objectives of a Moral Case Deliberation are:

• Improving the quality of care within the context of the case;
• The increase in professional moral competences;
• Improving the quality of care at the level of the organization by stimulating a joint learning process and linking moral deliberation with policy.

There are all sorts and sizes of moral deliberation. The duration may differ, the complexity of the case, the method used and the group composition (mono- or multidisciplinary). Some deliberations take place ad hoc, others as part of a longer-term Moral Deliberation project.

Wat is er nodig voor Moreel Beraad?

Voor incidenteel en organisatie ingebed Moreel Beraad

What is required for moral deliberation? For incidental and organizational embedded Moral Case Deliberation

De ervaringen met moreel beraad / The experiences with moral deliberation

Wat leert men nu van Moreel Beraad en wat kan men er daadwerkelijk mee in het dagelijks werk?

What do people learn from Moral Case Deliberation and what can they actually do with it in day-to-day work?

Verschillende methodieken / Different methodologies

Wat is de rol van methodieken?

What is the role of methodologies?