English below

De afdeling kent een breed palet aan bijzondere functies naast onderwijs en onderzoek. Deze functies zien wij als onderdeel van onze derde kerntaak ‘dienstverlening’. In de visie van de afdeling zijn en worden de drie kerntaken steeds met elkaar verbonden en geïntegreerd. Wij onderscheiden de volgende soorten dienstverlening:

1. Ethiek support

2. Juridische dienstverlening en advisering

3. Research ethics en research integrity

4. Onderzoeksdesign en –methoden dienstverlening (incl. participatie en diversiteit)

In het kader van de ethiek support heeft de afdeling onder meer een coördinerende rol in Amsterdam UMC Ethics Support.

De juridische dienstverlening richt zich op juridisch advies over gezondheidsrechtelijke aangelegenheden aan de medische directie, in samenwerking met de juristen van de RvB. Deze dienstverlening wordt afzonderlijk gefinancierd door de Raad van Bestuur met 0,4 fte.

In het kader van de dienstverlening research ethics en research integrity levert de de afdeling onder meer structureel een vast en een vervangend lid voor de METC’s en BTC’s op beide locaties.

Voorts participeert de afdeling in het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) en bieden wij via de School for Participation trainingen en opleidingen op het gebied van participatie en participatief actie onderzoek, alsmede trainingen op het gebied van diversiteit voor docenten en onderzoekers.

Contact: ethieksupport@amsterdamumc.nl

We hebben twee filmpjes ontwikkeld voor een introductie met Moreel Beraad. Een trailer, waarin een uitleg wordt gegeven over wat Moreel Beraad is, en een voorbeeld Moreel Beraad in een verkorte versie.

Trailer Moreel Beraad

Korte Versie Moreel Beraad

--------------------------------------------------------------------------------------------

The department has a wide range of special functions in addition to education and research. We see these functions as part of our third core task "service provision". In the department's vision, the three core tasks are and will always be linked and integrated. We distinguish the following types of services:

1. Ethics support

2. Legal services and advice

3. Research ethics and research integrity

4. Research design and methods of service provision (incl. Participation and diversity)

Within the framework of ethics support, the department has a coordinating role in Amsterdam UMC Ethics Support, among other things.

The legal services focus on legal advice on health law matters to the medical management, in collaboration with the lawyers of the Board of Directors. This service is financed separately by the Board of Directors with 0.4 FTE.

Within the framework of the research ethics and research integrity services, the department provides, among other things, a permanent and a replacement member for the METCs and BTCs at both locations.

The department also participates in the Center for Client Experiences (CvC) and through the School for Participation we offer training and education in the field of participation and participatory research, as well as training in the field of diversity for teachers and researchers.

Contact: ethieksupport@amsterdamumc.nl

We have developed two videos for an introduction to Moral Case Deliberation. A trailer, in which an explanation is given about what Moral Case Deliberation is, and an example Moral Case Deliberation in a shortened version.