Verspreiding van kennis over DemenTalent en de implementatie ervan

Samenvatting

DemenTalent is vrijwilligerswerk voor mensen met dementie op verschillende plekken in de samenleving, aansluitend bij hun talenten en mogelijkheden om zo betekenisvolle activiteiten, sociale participatie en kwaliteit van leven te bevorderen. DemenTalent werd in het im-plementatieproject Ontmoetingscentra 3.0 (2016-2019) succesvol gekoppeld aan bestaande ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en onderzocht op effectiviteit in een gerandomiseerde gecontroleerde trial (positieve effecten werden gevonden voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorgers). De afgelopen jaren (2020-2022) zijn in een Verspreidings-en Implementatie-project Ontmoetingscentra 3.0 activiteiten ondernomen om DemenTalent (naast STAR online en Dementelcoach) verder te verspreiden via Ontmoetingscentra. Momenteel is er echter geen goed zicht op of, en in welke mate, deze activiteiten inmiddels hebben geleid tot daadwerkelijke verspreiding van DemenTalent, welke strategieën effectief zijn gebleken om de verspreiding te bevorderen, en of er knelpunten worden ervaren bij de implementatie en borging van DemenTalent. De AWHDD zal zich in dit project inzetten om de kennis over DemenTalent en de implementatie ervan via Ontmoetingscentra verder te verspreiden en zal de daadwerkelijke verspreiding onder ontmoetingscentra en mogelijke ervaren knelpunten en bevorderende factoren door middel van een survey evalueren. De uit dit onderzoek voortkomende kennis dient tevens als input voor Stichting DemenTalent die zich de komende drie jaar zal inzetten voor de verdere verspreiding van DemenTalent via onder meer Odensehuizen, Ontmoetingscentra en Zorgboerderijen.

Doel

  • Kennis en implementatietools DemenTalent (draaiboek, films en vrijwilligersbrochure) verder verspreiden via de website AWHDD en andere relevante websites, zoals van Alzheimer Nederland en IDé, relevante nieuwsbrieven, sociale media en de Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie en ZonMw.
  • Verspreiden van een enquête onder Ontmoetingscentra om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van DemenTalent en coachingsbehoefte.
  • Inventarisatie potentieel werkzame verspreidingsstragieën van DemenTalent volgens Ontmoetingscentra, gemeenten en zorgverzekeraars waarmee vervolgens een actieplan wordt opgesteld om de verspreiding en borging van DemenTalent bij Ontmoetingscentra te faciliteren en bevorderen.

Methode

Om verdere verspreiding en kwaliteitsborging van DemenTalent via Ontmoetingscentra te bevorderen zal meer bekendheid worden gegeven aan de in de afgelopen jaren ontwikkelde implementatiematerialen (toolkit), zoals het Draaiboek Ontmoetingscentra3.0 waarin een deel is opgenomen over implementatie van DemenTalent, de filmpjes op het YouTube kanaal Ontmoetingscentra 3.0 over verschillende soorten vrijwilligerswerk die mensen met dementie in het kader van DemenTalent doen en de brochure Werken met vrijwilligers met mensen met dementie. Voorts zal de (geüpdatete) informatie beschikbaar komen op de websites van de Ontmoetingscentra, de AWHDD, de Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie, en andere relevante websites, zoals van Alzheimer Nederland en iDé.

Om de daadwerkelijke adoptie en implementatie van DemenTalent onder ontmoetingscentra te peilen en de coaching-behoefte (cursus/individuele coaching, anderszins) in kaart te brengen zal een survey worden uitgevoerd gericht op de stand van zaken ten aanzien van de voorbereiding, invoering en continuering van de implementatie van DemenTalent bij Ontmoetingscentra. De resultaten hiervan worden vergeleken met de resultaten van de survey die in 2021 is gehouden, zodat inzicht kan worden verkregen in de ontwikkelingen en ook in eventuele knelpunten en bevorderende factoren bij de implementatie. De resultaten van de survey dienen tevens als input voor Stichting DemenTalent, die zich de komende drie jaar inzet voor verdere verspreiding en implementatie van DemenTalent bij o.a. Odensehuizen, Ontmoetingscentra en Zorgboerderijen. Op basis van de resultaten van de survey zal samen met Stichting DemenTalent, het Landelijk Platform Ontmoetingscentra Dementie, Alzheimer Nederland, gemeenten en zorgverzekeraars een actieplan worden opgesteld om de verspreiding en borging van DemenTalent bij Ontmoetingscentra te faciliteren en bevorderen.

Resultaten

Verwacht voorjaar 2024

Contact

Channah Osinga, MSc, junior onderzoeker, Afdeling Neuropsychologie, FGB, VU c.j.osinga@vu.nl

Sietske Sikkes, projectleider, Afdeling Neuropsychologie, FGB/ Alzheimecentrum VUmc s.sikkes@amsterdamumc.nl

Publicaties

Dröes, R. M., van Rijn, A., Rus, E., Dacier, S., & Meiland, F. (2019). Utilization, effect, and benefit of the individualized Meeting Centers Support Program for people with dementia and caregivers. Clinical interventions in aging, 14, 1527–1553. https://doi.org/10.2147/CIA.S212852

Van Rijn, A, Meiland, FJM, Dröes, RM Linking DemenTalent to Meeting Centers for people with dementia and their caregivers; a process analysis into facilitators and barriers in 12 Dutch Meeting centers. Int Psychogeriatr. 2019, 31(10):1433-1445. doi: 10.1017/S1041610219001108

Samenwerkingspartners

VU, AUMC, Landelijk Platform Ontmoetingscentra Dementie, Stichting DemenTalent Alzheimer Nederland.

Financiering

Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).