Onderwijs

Cursus en training

Cursus Ontmoetingscentra 3.0

De cursus biedt de kennis en praktische handvatten die nodig zijn om drie nieuwe interventies in te voeren bij bestaande ontmoetingscentra: DemenTalent vrijwilligerswerk voor mensen met dementie, en Dementelcoach (telefonische coaching) en de STAR online cursus over omgaan met dementie voor mantelzorgers. Doel van het programma Ontmoetingscentra3.0 is een bredere groep mensen met dementie en mantelzorgers aan te spreken en te ondersteunen. Cursisten ontvangen het draaiboek Ontmoetingscentra 3.0 voor het invoeren van de nieuwe interventies.

Er zijn momenteel geen OC3.0 cursussen gepland.

  Bij- en nascholing

  Overzicht van mogelijkheden voor post-HBO en Academische nascholingen.

  Cursus Personeel Ontmoetingscentra – Gerion Amsterdam UMC

  Deze introductiecursus biedt programmacoördinatoren van (nieuwe) ontmoetingscentra kennis en praktische handvatten die nodig zijn voor een kwalitatief goede uitvoering van het ondersteuningsprogramma.

  Opleiding tot casemanager dementie - Gerion Amsterdam UMC

  De cursus is bedoeld voor dementieverpleegkundigen, casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen met casemanagement taken en draagt bij aan deskundigheid en vaardigheden in cliëntencontact, organisatie van de zorg, en communicatie met betrokkenen in de zorg.

  Cognitieve screening bij dementie – Gerion Amsterdam UMC

  Deze scholingsmiddag richt zich op actuele vragen rond screening van het cognitief functioneren in het kader van dementie. Wanneer is screening passend? Hoe wordt de cliënt daarin meegenomen? Welk screeningsinstrument is daarvoor, anno 2020, het meest valide?

  Bij- en nascholingen zorg en samenleving - Inholland

  Inholland biedt meer dan 25 post-hbo opleidingen en cursussen op het gebied van zorg en samenleving  o.a. huisartsenzorg, praktijkondersteuning, ouderenzorg, verpleegkunde, wijkverpleging en welzijn. Bekijk het opleidingsaanbod.

  Cognitieve screening bij ouderen met een migratie-achtergrond

  Deze cursus is bedoeld voor psychologen, artsen en casemanagers dementie/dementie verpleegkundigen, die samen vanuit een multidisciplinair team zorg verlenen aan ouderen. Na de cursus weten de cursisten wanneer het inzetten van cognitieve screening passend is, welke context daarvoor nodig is, welk screeningsinstrument het meest valide is en hoe dit in de klinische praktijk, multidisciplinair en effectief kan worden ingezet.

    Studentenstages / onderzoekstages

    Oproep studenten voor Gekend in het Verpleeghuis

    Wij zijn op zoek naar studenten die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan het project Gekend in het Verpleeghuis. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling, haalbaarheid, impact en implementatie van een digitale fotoactiviteit voor mensen met dementie in verpleeghuizen ter bevordering van de sociale gezondheid en kwaliteit van leven.

    In de eerste projectfase (april-december 2020) is een webapp voor uitvoering van de digitale foto-interventie ontwikkeld, de zogenoemde Fotoscoop. Er zijn gebruikerstesten uitgevoerd om te testen of de webapp en de procedure voor de foto-interventie gebruiksvriendelijk zijn en of de interventie aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de persoon met dementie. In de tweede projectfase (januari 2021-november 2022) wordt de impact en implementatie van de digitale foto-interventie geëvalueerd bij mensen met dementie in verpleeghuizen, hun familie en zorgprofessionals die de interventie aanbieden.

    Voor de derde projectfase, vanaf maart 2023, zijn we op zoek naar één of meer enthousiaste studenten die, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoekstage, een bijdrage willen leveren aan het voorbereiden en maken van een implementatiepakket voor verdere opschaling van de digitale foto-interventie in zorgsettingen. Dit zal onder meer gebeuren op basis van reeds in fase 2 van het project door middel van semigestructureerde interviews met mensen met dementie, zorgverleners en mantelzorgers verzamelde (kwantitatieve en kwalitatieve) data. Op basis van deze data zullen bevorderende en belemmerende factoren van implementatie van de digitale foto-activiteit worden geïdentificeerd en aanbevelingen worden geformuleerd. De student zal bijdragen aan het analyseren van de data (procesevaluatie) en formuleren van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Daarnaast kan de student helpen bij het faciliteren van focusgroepen waar relevante stakeholders betrokken bij de foto-interventie en toekomstige implementatie worden gevraagd feedback te geven op de aanbevolen implementatiestrategieen.

    Taken

    De taken van de stagiair variëren van literatuurverkenning over de interventie, analyses van de semigestructureerde interviews, het formuleren van vragen/discussiethema’s voor de focusgroepen, het coördineren en faciliteren van de focusgroepen (online of in persoon indien mogelijk), tot het schrijven van een procesevaluatie-rapportage.

    Contact: Josephine R. Tan, promovendus, afdeling Psychiatrie j.r.tan@amsterdamumc.nl

    Studentenstages / innovatieprojecten

    Informatie Innovatieproject jaar 3, Hogeschool Inholland.

    Als Hogeschool Inholland willen wij onze studenten zo beroepsauthentiek mogelijk opleiden. In het derde jaar van de opleiding Verpleegkunde werken studenten, gedurende 20 weken, aan een innovatieopdracht uit de praktijk. Wij zijn elk jaar op zoek naar opdrachten voor de periode september t/m januari en voor de periode februari t/m juni. Als u een innovatieopdracht voor ons heeft, en wilt bijdragen aan de driehoek Onderwijs – Onderzoek & Praktijk, verzoeken wij u het bijgaand formulier innovatieopdracht in te vullen.

    Het innovatieproject draait twee keer per jaar, waardoor het ook mogelijk is om van februari t/m juni verder te gaan met de opdrachten die in het eerste half jaar zijn afgerond, alle projectfasen moeten wel doorlopen kunnen worden (met een nieuwe aanvraag).

    De studenten werken in groepjes van maximaal 6 studenten en krijgen bij de start van de periode een innovatieopdracht toegewezen. Zij maken vervolgens per groepje een afspraak met de opdrachtgever om van de vraag een onderzoeksvraag te maken en afspraken te maken voor verder contact en communicatie. Voor het innovatieproject moeten de studenten ook een onderbouwd implementatieplan schrijven.

    De studenten starten met een plan van aanpak (PVA) met daarin de onderzoeksopzet. Het PVA moet binnen zeven weken klaar zijn en besteedt aandacht aan de aanleiding, probleemanalyse (uitgangssituatie), probleemstelling, vraagstelling met de daarbij behorende deelvragen en de doelstelling. Aan de opdrachtgever wordt gevraagd een advies in te geven over het PVA door het invullen van het formulier “Go/no go praktijk”. Als studenten op alle punten een go krijgen van de opdrachtgever en de docent dan kunnen zij aan de slag met het uitvoeren van hun plan. Als er slechts op 1 onderdeel nog een no go is dan mogen de studenten starten met het uitvoeren van hun plan maar moeten ze het PVA op dat punt nog aanpassen. Als er op meer dan 1 punt een no go wordt gegeven zullen de studenten eerst hun plan moeten verbeteren voordat zij hun plan mogen uitvoeren.

    Als de opdracht is afgerond, geven de studenten een eindpresentatie in de praktijk. Het geven van een presentatie van de behaalde resultaten in de praktijk is voorwaardelijk voor de beoordeling van het eindproduct. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van deze presentatie met de opdrachtgever. De opdrachtgever dient het (concept) schriftelijke product ingezien te hebben voor de presentatie. De opdrachtgever vult na de presentatie een advies beoordeling in waarin de presentatie, het verslag en de samenwerking kort beoordeeld worden. De docent neemt deze beoordeling als advies mee in het eindoordeel. De beoordelingspunten van het eindproduct zijn te vinden in bijlage Beoordeling eindproduct innovatieproject docent.

    Naast het product (80%) telt een procesbeoordeling van de studenten onderling voor 20% mee in het eindcijfer.

    Contact: Richard.Post@inholland.nl

    e-Learning, podcasts, weblectures & nuttige websites

    Overzicht van leerzame e-Learnings, podcasts, weblezingen en nuttige websites.

    e-Learnings

    Dementieonline

    DementieOnline biedt informatie, tips, advies en een online cursus (vijf lessen) voor mantelzorgers.

    STAR online

    Online cursus over omgaan met dementie voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals bestaande uit 8 modules op beginner, halfgevorderd en gevorderd niveau met interactief, multimediaal trainingsmateriaal. Download de folder.

    Online training omgaan met veranderend gedrag

    In deze training leer je meer over het gedrag van je naaste. Waardoor verandert het gedrag en hoe kun jij daarmee omgaan? Je krijgt duidelijke tips en adviezen van psycholoog Maritza Allewijn en hoogleraar Anne Margriet Pot. Er zijn zes hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bestaat uit een video en een paar vragen die je voor jezelf kunt beantwoorden.

    Online introductiecursus voor pioniers van ontmoetingscentra

    Ontmoetingscentra; voor organisaties en professionals  die een ontmoetingscentrum willen opzetten in hun buurt of regio (binnenkort is de Nederlandse versie online beschikbaar)

    Engelse versie van de online introductiecursus voor pioniers van ontmoetingscentra

    Deze cursus bestaat uit 8 modules.

    Je kunt de video's bekijken via deze links:

    Module 1:
    https://youtu.be/GBd2ymtfm_0

    Module 2:
    https://youtu.be/r7eRpkomCrc

    Module 3:
    https://youtu.be/kcEmNDz-ZLY

    Module 4:
    https://youtu.be/n1P7N_1U300

    Module 5:
    https://youtu.be/bubLiedfXCA

    Module 6:
    https://youtu.be/H1cFCn444A0

    Module 7:
    https://youtu.be/5BGmCMV-kcg

    Module 8:
    https://youtu.be/zfaFR5wZ8FU

    Partner in balans; voor mantelzorgers van mensen met dementie of Parkinson

    Het online programma Partner in Balans is voor iedereen die een naaste is van iemand met dementie of de ziekte van Parkinson. Partner in Balans is gericht op het behouden van een gezonde balans in het dagelijks leven. Hoe kan een naaste enerzijds toekomen aan eigen behoeften en gezond blijven en anderzijds omgaan met veranderingen, onzekerheden en geleidelijke toename van zorg. Partner in Balans helpt naasten omgaan met deze veranderingen, om de zorg langer vol te kunnen houden meer te kunnen genieten. Het programma is ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht.

    Posadem leerplatform

    Module 1: Living with Dementia: Personal perspectives;

    Module 2: Living with Dementia: Societal perspectives;

    Module 3: Living with Dementia: Leadership and innovation.

    Elke Module omvat 10 weken deeltijdonderwijs. Totale studiebelasting per module bedraagt 200 uur. Meer informatie: Prof.dr. Marjolein de Vugt, email: m.devugt@maastrichtuniversity.nl, of Dr. Fania Dassen, e-mail: f.dassen@maastrichtuniversity.nl.

    Zorg voor beter website scholing en cursussen

    Op deze website vindt je vele scholingen en cursussen rondom dementie. Samenvooruitmetdementie

    Podcasts

    Hersenhelden

    Hersenhelden is de podcast van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC over ziekten die leiden tot dementie, vooral op jonge leeftijd. Presentator, onderzoeker en proefpersoon Jetske van der Schaar gaat in gesprek met bijzondere gasten, van professor tot patiënt en van mantelzorger tot proefpersoon. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor betere zorg en baanbrekend onderzoek. Ze praten over alles wat erbij komt kijken om de problemen te ontrafelen en op te lossen. Wat hebben ze bereikt, waar staan ze nu en hoe ziet de toekomst eruit?

    NRC-podcast over dementie - een serie over dementie, liefde, vriendschap en loslaten

    De podcastserie bestaat uit vijf afleveringen. Daarin laten Hans, Ria, hun dochter Loes en hun vrienden van dichtbij zien wat er gebeurt als je hersenen je langzaam in de steek laten. Zij vertellen heel open over hun relaties die veranderen. De podcast is te beluisteren in de podcast-app van NRC, te downloaden via www.nrc.nl/audio of te beluisteren via de website van NRC.

    N.B. Deze podcastserie is alleen door abonnees van NRC te beluisten.

    Dementie, hoe ga je ermee om?

    In deze podcastserie Dementie hoe ga je ermee om spreekt Ezra van Zadelhoff, een van de auteurs van het gelijknamige boek met verschillende mensen over thema’s rond dementie, zoals Hoe kun je vormgeven aan intimiteit en seksualiteit bij dementie?

    Weblectures

    Erik Scherder vertelt over de ziekte van Alzheimer

    Muziek en het brein: een muzikaal college van Erik Scherder en Dick Swaab

    Nuttige websites

    Alzheimer Nederland

    Dementie.nl

    Alzheimercentrum Amsterdam UMC

    Informatiedesk Effectieve Zorg en Behandeling bij dementie