Nederlandse Online cursus voor trekkers van Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en mantelzorgers en update Draaiboek Ontmoetingscentra

Samenvatting

Ontmoetingscentra is een gecombineerd ondersteuningsprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, Hiervan is in meerdere gecontroleerde (inter)nationale effect- en implementatie-studies, in verschillende Nederlandse regio's en landen in Europa, tussen 1994 en 2018 bij herhaling aangetoond dat deelname eraan leidt tot minder gedrags- en stemmingsontregelingen, een positiever zelfbeeld en meer kwaliteit van leven bij mensen met dementie, meer gevoel van competentie en een lager gevoel van belasting bij mantelzorgers, en uitstel van verpleeghuisopname vergeleken met reguliere dagbehandeling. Om de verdere verspreiding van Ontmoetingscentra in Nederland te stimuleren en ondersteunen, met behoud van visie en essentiële kenmerken van Ontmoetingscentra, wordt in dit project de bestaande online cursus voor trekkers van (nieuwe) ontmoetingscentra vertaald naar het Nederlands en geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie. De cursus komt gratis beschikbaar via de website van de Ontmoetingscentra en AWHDD. Daarnaast zal het Draaiboek Ontmoetingscentra worden geüpdatet en in digitale vorm eveneens gratis beschikbaar worden gemaakt via de website van de Ontmoetingscentra en AWHDD.

Doel

  • Ontwikkelen van online pioneer cursus in de Nederlandse taal en aangepast naar de Nederlands context
  • Digitale geüpdatete versie maken van het Draaiboek Ontmoetingscentra op basis van nieuwe kennis over dementie, begeleidingsmethoden bij dementie en gewijzigde wet-en regelgeving
  • De nieuwe online pioneer cursus en geupdate digitale versie van het Draaiboek Ontmoetingscentra beschikbaar maken op de website AWHDD en andere relevante websites, zoals van Ontmoetingscentra, MeetingDem Network, Alzheimer Nederland en kennis hierover beschikbaar maken op, onder meer, de website van IDé, in relevante nieuwsbrieven, op sociale media en de Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie van ZonMw.

Methode

De online pioneer cursus zal worden vertaald en waar nodig aangepast voor de Nederlandse context. Voor de inzet van docenten bij de video opnamen wordt samengewerkt met de afdeling Psychiatrie VUmc en Gerion/ opleidingsinstituut van de afdeling Ouderengeneeskunde Vumc, die momenteel de jaarlijkse cursus voor personeel van Ontmoetingscentra aanbiedt. Voor de filmopnamen en -productie wordt samengewerkt met het bedrijf For Your Screen Only. Na oplevering zal de online cursus gratis toegankelijk zijn via de website van de AWHDD (www.vumc.nl/AWHDD) en andere relevante websites, zoals die van de Ontmoetingscentra (www.ontmoetingscentradementie.nl) en het MeetingDem Network (www.meetingdem.nl). Waar mogelijk op de verschillende websites zal het aantal bezoekers van de online cursus worden geregistreerd om inzicht te krijgen in het bereik. Mogelijkheden voor uitgave van een certificaat aan cursisten die dit wensen, bijv op basis van een digitale toets na het volgen van de cursus, worden onderzocht. Ook dit zal dan worden geregistreerd om een inschatting te krijgen van de adoptie van de cursus. Voorts zal om het bereik te vergroten bekendheid worden gegeven aan de cursus via de website van Alzheimer Nederland, het vakblad Denkbeeld, zorgvisie.nl (management en beleid in de zorg) en sociale media platforms, zoals LinkedIn.

Het updaten van het Draaiboek Ontmoetingscentra (2014), dat eveneens bedoeld is om de implementatie van Ontmoetingscentra te ondersteunen, zal door de afdeling Psychiatrie VUmc (Em. prof. Dröes) in samenwerking met enkele ervaren programmacoördinatoren/managers van Ontmoetingscentra worden gedaan die zijn aangesloten bij het Landelijk Platform Ontmoetingscentra Dementie. Het geüpdatete draaiboek zal in digitale vorm eveneens vrij beschikbaar worden gemaakt via de websites van de AWHDD, de Ontmoetingscentra en het MeetingDem Network.

Resultaten

Verwacht voorjaar 2024

Contact

Em. Prof.dr. Rose-Marie Dröes, afdeling Psychiatrie AUMC, locatie VUmc rm.droes@amsterdamumc.nl

Franka Meiland, Gerion/Afdeling Ouderengeneeskunde VUmc f.j.meiland@amsterdamumc.nl

Publicaties

Dröes, R.M. & Ganzewinkel, J. Draaiboek Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers. VU medisch centrum Amsterdam, 3e herziene uitgave 2014.

Samenwerkingspartners

VUmc afdeling Psychiatrie, Gerion/VUmc Ouderengeneeskunde, Landelijk Platform Ontmoetingscentra Dementie, coördinatoren/managers van Ontmoetingscentra, filmproductiebedrijf For Your Screen Only, VU afdeling Neuropsychologie, Helpdesk Ontmoetingscentra, MeetingDem Network

Financiering

Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).