FindMyApps pilot studie

Samenvatting

FindMyApps is een web-based selectie-tool en foutloos leren trainingsprogramma om mensen met milde dementie/Mild Cognitive Impairment (MCI) en mantelzorgers te helpen gebruiksvriendelijke apps te vinden. In een exploratieve, gerandomiseerde gecontroleerde pilot studie werd de haalbaarheid en impact van het FindMyApps programma onderzocht. Zowel mensen met dementie als mantelzorgers vonden FindMyApps gebruiksvriendelijk en bruikbaar en de apps die zij door FindMyApps vonden bruikbaar en plezierig. Er werden geen statistisch significante verschillen in zelfmanagement en sociale participatie gevonden tussen FindMyApps gebruikers en gebruikers van de tablet zonder FindMyApps. Wel werden positieve tendenzen waargenomen ten voordele van FindMyApps. De mantelzorgers in de FindMyApps groep hadden over het algemeen positievere zorgervaringen. Aanbevolen wordt een grootschaliger studie uit te voeren om het effect van FindMyApps op zelfmanagement en sociale participatie te onderzoeken.

Doel

Onderzoeken van de haalbaarheid en impact van de FindMyApps interventie op zelfmanagement en betrokkenheid bij zinvolle activiteiten, waaronder sociale participatie. Er werd ook een procesevaluatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in bevorderende en belemmerende factoren van implementatie.

Methode

Een exploratieve pilot gerandomiseerde gecontroleerde trial met voor- en nametingen bij thuiswonende mensen met lichte dementie/MCI en hun mantelzorgers (n=59) in Nederland. Paren in de experimentele groep (n=28) ontvingen een training in het gebruik van de tablet en FindMyApps, en de mantelzorger kreeg instructie over de ‘foutloos leren’-methode. Paren in de controlegroep (n=31) ontvingen eveneens een tablettraining, zonder FindMyApps, en links naar websites waar zij dementie-vriendelijke apps konden vinden. Om zelfmanagement, zinvolle activiteiten en sociale participatie van de persoon met dementie te beoordelen, alsmede het gevoel van competentie van de mantelzorger en de kwaliteit van leven van beiden, werden standaard, gevalideerde, meetinstrumenten gebruikt.

De procesevaluatie werd gebaseerd op de Britse medical Research council guidance waarin drie type factoren worden onderscheiden: contextuele, implementatie en mechanisme van impact factoren

Resultaten

Voor geen van de uitkomstmaten werden statistisch significante verschillen tussen de groepen gevonden. Wel werden kleine tot middelgrote effectsizes voor zelfmanagement en sociale participatie in het voordeel van de FindMyApps groep waargenomen. Mantelzorgers hadden over het algemeen positievere zorgervaringen. Mensen met dementie ouder dan 70 jaar bleken voor wat betreft zelfmanagement meer baat te hebben gehad bij FindMyApps. Onder hoger opgeleiden leverde FindMyApps voor wat betreft sociale participatie meer voordeel op dan de controleinterventie. FindMyApps bleek haalbaar voor de doelgroep en kan mogelijk zelfmanagement en sociale participatie verbeteren. Om de effectiviteit van FindMyApps te onderzoeken wordt een grotere steekproefgrootte aanbevolen, waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijke invloed van opleiding en leeftijd.

Uit de procesevaluatie bleek dat FindMyApps als gebruiksvriendelijk en bruikbaar werd ervaren door de deelnemers en mantelzorgers. Er kwamen enkele knelpunten naar voren, zoals ervaren technische problemen met de tablet en wisselende kwaliteit van de training in het gebruik van de FindMyApps keuze-tool. Paren maakten doorgaans niet regelmatig gebruik van de FindMyApps-tool, maar gebruikten de apps die zij met behulp van FindMyApps hadden gevonden wel vaak en vonden deze bruikbaar en plezierig.

Publicaties

Beentjes, K. M., Neal, D. P., Kerkhof, Y., Broeder, C., Moeridjan, Z., Ettema, T. P., Pelkmans, W., Muller, M. M., Graff, M., & Dröes, R. M. (2020). Impact of the FindMyApps program on people with mild cognitive impairment or dementia and their caregivers; an exploratory pilot randomised controlled trial. Disability and rehabilitation. Assistive technology, 1–13. Advance online publication.  

Kim M. Beentjes MS, Yvonne J.F. Kerkhof MS, David P. Neal MB BChir MA Cantab, Teake P. Ettema PhD, Mylène A. Koppelle BS, Franka J.M. Meiland PhD, Maud Graff PhD, Rose-Marie Dröes PhD (2021). Process evaluation of the FindMyApps program trial among people with dementia or MCI and their caregivers based on the MRC guidance. Gerontechnology, 20, 1, 1-15 

Beentjes, K.M., Neal, D.P., Kerkhof, Y.J.F., Ettema, T.P., Graff, M., Droes, R.M. (2020). Factsheet FindMyApps helpt Mensen met Dementie Plezierige en Zinvolle Apps te vinden en te gebruiken op een Tablet. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Psychiatrie.

Contact

Kim Beentjes, onderzoeker: kmbeentjes@gmail.com
Prof.dr. Rose-Marie Dröes, projectleider VUmc: rm.droes@amsterdamumc.nl

Samenwerkingspartners

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Saxion Hogeschool, Radboud UMC, Combiwel Buurtwerk, EU medianet

Financiering

Marie Curie Innovative Training Network (ITN) action, H2020-MSCA-ITN-2015, under grant agreement number 676265, Stichting Hofje Codde & van Beresteyn en Stichting tot Steun VCVGZ