De huisartsgeneeskunde en de huisarts als docent hebben een belangrijke plaats en rol in het onderwijs aan geneeskundestudenten. Dat geldt voor het bacheloronderwijs, maar ook voor het masteronderwijs.

Bacheloronderwijs huisartsgeneeskunde

Klinisch redeneren
In de bachelor is er veel aandacht voor het klinisch redeneren binnen de context van de patiënt. Er  wordt veel kleinschalig onderwijs ingezet in de vorm van tutoraten en studieopdrachten, waarbij actief leergedrag van studenten wordt gestimuleerd. Daarnaast worden er vanuit de afdeling huisartsgeneeskunde andere vormen van onderwijs verzorgd, zoals practica medische consultvoering, practica lichamelijk onderzoek, (patiënt)colleges en toetsen.

De (vice)cursuscoördinatoren van huisartsgeneeskunde verzorgen de arts-en-patiënt cursussen waarmee de semesters worden afgesloten. In deze cursussen ligt, evenals in de door ons verzorgde cursus Medisch Wetenschappelijk Onderwijs 2, een sterk accent op academische vorming en klinisch redeneren.

Stages
In het tweede jaar lopen alle studenten de praktijkstage in de huisartspraktijk. De studenten maken op die manier niet alleen kennis met de geneeskunde in de praktijk, maar krijgen ook zicht op competenties als communiceren en samenwerken. Wilt u meer weten over de 2e-jaars praktijkstage? Neem dan contact met ons op.

In 2019 werd, samen met de afdeling metamedica en de afdeling sociale geneeskunde, de nieuwe minor ‘Amsterdam Global Health’ gestart. Dit intensieve project van 4 maanden in het eerste semester van jaar 3, behandelt onderwerpen als de kracht van de eerstelijnszorg in een divers zorglandschap in Amsterdam, met een verdieping in de onderwerpen lifestyle, spoedzorg en triage.

Academische vorming
Eveneens in het tweede jaar doen studenten, groepsgewijs, hun academische stage. Huisartsgeneeskunde biedt een aantal van deze stageplaatsen, waarbij studenten leren kennismaken met de eerstelijns onderzoekspraktijken.

Studenten kunnen zich melden bij huisartsgeneeskunde voor (kleinschalige, groepsgewijze) begeleiding bij het schrijven van hun bachelor thesis. Steeds meer studenten maken hier gebruik van. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Berniek Hesselink.

Masteronderwijs huisartsgeneeskunde

Na de bacheloropleiding stroomt de student geneeskunde door naar de driejarige masteropleiding, die voor het grootste deel uit coschappen bestaat. Deze coschappen vinden plaats in het VUmc, andere ziekenhuizen en in diverse extramurale instellingen.

Coschap huisartsgeneeskunde
In het tweede jaar van de masteropleiding volgen de coassistenten het coschap huisartsgeneeskunde. Dit 6 weken durende coschap volgen zij in een huisartspraktijk. Het doel van het coschap is het uiteindelijk zelfstandig kunnen uitvoeren van consulten en inzicht te krijgen in de functie van de huisarts als spil in de gezondheidszorg. Tijdens het coschap heeft de coassistent 3 terugkomdagen op de afdeling. Het coschap wordt afgesloten met een mondeling tentamen op het klinisch redeneren.

Hebt u interesse om als huisarts opleider te worden van coassistenten of wilt u meer over dit onderwerp weten? Neem dan contactmet ons op.

Senior coschap
In het derde jaar van de master geneeskunde is er de mogelijkheid tot het volgen van het senior coschap. Deze stage neemt 16 weken van het derde masterjaar in beslag. Het senior coschap is nog meer gericht op het zelfstandig leren werken. De typisch huisartsgeneeskundige inslag van zaken als contextueel klinisch redeneren, continuïteit van chronische zorg, palliatieve zorg en lifestyle interventies komen nog meer in het voetlicht te staan. Tijdens het senior coschap heeft de student twee intervisiebijeenkomsten, tezamen met senior coschap-studenten in andere vakgebieden.

Wilt u als huisarts meer weten over het senior coschap huisartsgeneeskunde en studenten opleiden? Neem dan contact met ons op.  

Keuzeonderwijs huisartsgeneeskunde
Eveneens in het derde jaar van de master kunnen studenten kiezen voor een keuzeonderwijs stage huisartsgeneeskunde. De totale duur van het keuzeonderwijs is 8 weken, waarbij de stage opgedeeld kan worden in 2 delen. Hierdoor kan de duur van de keuzestage huisartsgeneeskunde variëren tussen de 2 en 8 weken. Tijdens de keuzestage kan de student zich verdiepen in zeer verschillende aspecten van de huisartsgeneeskunde. Op medisch of communicatief vlak, maar ook in maatschappelijke of niet-patiëntgebonden onderwerpen als chirurgische vaardigheden, de praktijkorganisatie of diensten op de huisartsenpost.

Wilt u meer weten over de keuzestage Huisartsgeneeskunde? Neem dan contact met ons op.

Het is ook mogelijk om het coschap huisartsgeneeskunde, of een keuze coschap huisartsgeneeskunde, in het buitenland te doen. Heeft u als opleider of als student belangstelling voor deze buitenlandstage, stuur dan een mail naar A. Bishesar.  

Wetenschappelijke stage
Studenten verrichten in het derde jaar hun wetenschappelijke stage. Ook de huisartsgeneeskunde biedt ruime mogelijkheden aan stages voor studenten. In de periode van 16 weken verrichten zij, onder begeleiding van onderzoekers van de huisartsgeneeskunde, zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. Soms in een nieuw opgezet project, soms in aansluiting op een lopend onderzoeksprojecten binnen de onderzoekslijnen Diabetes, Leefstijl en overgewicht, Hart- en vaatziekten, Oncologie, Onderzoek van onderwijs, Soma & Psyche en Ouderen in de eerste lijn.

Stageplaatsen worden aangeboden op zowel de locatie VUmc als de locatie AMC. Steeds meer studenten weten hun weg te vinden naar de eerstelijnsonderzoekers van de huisartsgeneeskunde. Zowel studenten als onderzoekers met belangstelling voor de wetenschappelijke stage kunnen hierover contact opnemen met Marieke Blom.