Informatie voor patiënten transferbureau

Als u na ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig heeft, kunt u dit bespreken met de transferverpleegkundige. In overleg met u en en/of uw naasten kunnen we daarna de benodigde zorg voor u aanvragen.

Thuiszorg

Hierbij kunt u denken aan verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging zoals hulp bij wassen en aankleden. U kunt zelf een voorkeur aangeven voor een thuiszorgorganisatie. De transferverpleegkundige informeert of deze organisatie de zorg bij u kan leveren. Indien u geen voorkeur heeft, kan de transferverpleegkundige u adviseren in het maken van een keuze. Als u vóór ziekenhuisopname al thuiszorg had, kan de aanvraag voor het herstarten van deze zorg door de transferverpleegkundige worden gedaan. Deze zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.

Een deel van de zorg van de wijkverpleegkundige, de gespecialiseerde verpleging thuis, valt onder de verantwoordelijkheid en directe aansturing van de medisch specialist. Dit houdt in dat uw wijkverpleegkundige in geval van vragen of complicaties overlegt met uw behandelend specialist in het ziekenhuis. De wijkverpleegkundige krijgt hiervoor instructies van uw behandelend specialist en verpleegkundige van de afdeling of de polikliniek. Het kan zijn dat de behandelend arts na verloop van tijd de supervisie van deze zorg overdraagt aan uw huisarts. Vanaf dat moment overlegt de wijkverpleegkundige met uw huisarts. Komt u in aanmerking voor persoonlijke verzorging en/of verpleging dan worden de kosten vergoed door uw basisziektekostenverzekering.

Verpleeghuis

Een (tijdelijke) opname in een verpleeghuis is aan de orde als u na de medische behandeling in Amsterdam UMC nog verpleegkundige zorg nodig heeft. In een dergelijke instelling is 24 uur per dag zorg beschikbaar. In een verpleeghuis is ondersteuning bij revalideren mogelijk. U kunt bij de transferverpleegkundige uw voorkeur aangeven voor het verpleeghuis waar u (tijdelijk) opgenomen zou willen worden. 

Helaas kunt u niet in het ziekenhuis wachten wanneer er geen plaats is in de instelling van uw keuze. Het is belangrijk dat de bedden in het ziekenhuis weer vrij komen voor patiënten die medische zorg en behandeling nodig hebben.

Is er een wachttijd van meer dan 2 dagen dan kan het zijn dat de transferverpleegkundige tijdelijke zorg in een andere instelling voor u regelt, bijvoorbeeld op de transferafdeling in het ziekenhuis. Deze instelling biedt zorg die beter aansluit bij uw behoefte dan de zorg die in het ziekenhuis wordt geboden.

Kosten

Een opname in een verpleeghuis of op de transferafdeling wordt, afhankelijk van de indicatie, bekostigd via de Wlz (Wet langdurige zorg) of uw zorgverzekeraar.

Voor zorg vanuit de Wlz bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw gezinssituatie. De transferverpleegkundige geeft u tijdens het gesprek de informatiefolder over de eigen bijdrage Wlz. U kunt ook op de website van het CAK meer informatie vinden over de eigen bijdrage Wlz.

Komt u in aanmerking voor geriatrische revalidatiezorg of herstelzorg (zogeheten Eerstelijns Verblijf: ELV) in een verpleeghuis dan worden de kosten vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor geldt het verplicht eigen risico van uw ziektekostenverzekering.

Transferafdeling

De transferafdeling is een verpleeghuisafdeling van Amstelring, gevestigd in Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Een opname op deze  afdeling is geschikt:

  • wanneer u in het ziekenhuis medisch, specialistisch klaar bent met de behandeling maar nog niet voldoende bent hersteld om op korte termijn naar huis te gaan;
  • wanneer er nog geen plaats is in het verpleeghuis van uw voorkeur.

Zorghotel

Een zorghotel biedt tijdelijk verblijf waar u enkele dagen of weken kunt logeren om te herstellen en fitter te worden. Wel belangrijk dat u bij uw zorgverzekeraar informeert naar de kosten voor een zorghotel. Deze kosten kunnen oplopen tot €250 per dag.

Hospice

Wanneer u in de laatste levensfase niet thuis kunt of wilt blijven, is opname in een hospice of afdeling voor palliatieve zorg in een verpleeghuis een mogelijkheid. De transferverpleegkundige kan u informeren over de mogelijkheden.

Huishoudelijke hulp

Wanneer u (tijdelijk) een aantal huishoudelijke werkzaamheden door ziekte of gebrek niet kunt of mag doen, kunt u thuis huishoudelijk hulp krijgen. 

De huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente waar u woont is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Aan de hand van bepaalde criteria bepaalt de gemeente of u recht heeft op huishoudelijke hulp. De Wmo gaat ervan uit dat u eerst een beroep doet op uw naasten (partner, echtgenoot, inwonende kinderen, huisgenoot) en als die u geen hulp kunnen geven, kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp via de Wmo.

De huishoudelijke hulp kunt u zelf aanvragen bij de gemeente waar u woont. Indien u hiertoe niet in staat bent, kunnen ook uw partner, kinderen of iemand anders deze hulp voor u aanvragen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan de transferverpleegkundige u hierin ondersteunen.

De gemeente heeft tijd nodig om te bepalen of u in aanmerking kan komen voor huishoudelijke hulp. Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en van het aantal uren hulp dat u krijgt. Op de website van het CAK leest u meer over de hoogte van de eigen bijdrage.

Hulpmiddelen

Indien u voor kortere of langere tijd hulpmiddelen nodig heeft kan de transferverpleegkundige u adviseren en de hulpmiddelen voor u aanvragen. Hierbij kunt u denken aan een rolstoel of een hoog-laagbed. Uw zorgverzekeraar vergoedt dergelijke hulpmiddelen gedurende een afgesproken tijd.

Uitzondering hierop zijn de loophulpmiddelen, deze zijn vanaf 1 januari 2013 niet meer verzekerd. Men wordt geacht de loophulpmiddelen te huren via een uitleenservice of bij blijvend gebruik zelf aan te schaffen. De uitleenservice zal een huur- of koopovereenkomst met u afsluiten bij het afhalen of thuisbezorgen. U kunt er ook voor kiezen de transferverpleegkundige te vragen de loophulpmiddelen voor u te bestellen. In dit geval legt de transferverpleegkundige het eerste contact met een uitleenservice en regelt dat het hulpmiddel in het ziekenhuis of thuis wordt bezorgd. Als het hulpmiddel wordt bezorgd wordt ter plekke met u door de leverancier een huur- of koopovereenkomst afgesloten.  

Bekijk alle folders van het transferbureau.