Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) - regulier traject

Schrijf je nu in

Onderwijs geven op universitair niveau is een complexe taak, die veel vraagt van de docent of opleider. De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, waarmee je aantoont vaardig te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. In het reguliere BKO-VUmc traject werk je als beginnende docent toe naar de BKO. Je doet dit aan de hand van didactische scholing, werkplekleren en het samenstellen van een portfolio.

Het reguliere BKO-traject is bedoeld voor beginnende docenten (met minder dan 5 jaar ervaring in onderwijs/opleiding).

Het traject is een combinatie van leren in de praktijk en het volgen van modulair onderwijs (10 dagdelen) op het gebied van didactiek. je past de theorie toe op jouw eigen onderwijs/opleiding en legt jouw leerervaringen vast in een portfolio.
Het BKO-traject ondersteunt jouw ontwikkeling binnen de volgende competentiegebieden van onderwijs/opleiden:

 • Ontwikkeling (van onderwijs) 
 • Uitvoering
 • Begeleiding
 • Toetsing
 • Evaluatie

 De BKO-VUmc wordt erkend door andere UMC's en Universiteiten in Nederland.

Om richting te geven aan het leren in de praktijk, voer je portfolio-opdrachten uit, passend bij de verschillende competentiegebieden. Binnen de geboden kaders heb je veel ruimte voor een eigen betekenisvolle invulling van deze opdrachten.

Ondersteunend aan dit praktijkleren volgt je didactische scholing. Voor de BKO is het volgen van (minimaal) 10 dagdelen didactische scholing vereist. Twee van deze dagdelen kun je invullen naar keuze.

Daarnaast volg je  de basismodule didactiek, verzorgd door docentopleiders van de VU Learn! Academy.
Deze module bestaat uit 8 bijeenkomsten. Hierin staan de volgende onderwerpen centraal: 

 • Stimuleren van diepteleren bij studenten
 • Essentiële onderdelen in de opzet van een onderwijsbijeenkomst 
 • Interpersoonlijk docentgedrag
 • Onderwijs opname, analyse en feedback
 • Samenhang leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing (model ‘Constructive alignment’)
 • Leerdoelen op verschillende niveaus formuleren
 • Kiezen van passende (activerende) werkvormen
 • Toetsen om te leren en het geven van feedback
 • Toetsen om te beoordelen, inclusief toetsconstructie

Er starten voor het reguliere traject twee BKO-groepen per jaar: in februari (meestal op donderdag) en in september (meestal op dinsdag). De acht bijeenkomsten vinden iedere 2-3 weken plaats van 13:00 - 16:30 uur. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Basismodule Didactiek

Voorjaar 2023

 • Aanmelden voor dit traject is niet meer mogelijk

Najaar 2023

 • Deadline voor aanmelding: 1 juni 2023
 • Voor meer informatie, zie het tabblad "Aanmelden"

Ingangseisen en prioritering van kandidaten (per BKO-groep met start voorjaar 2023)

Om deel te kunnen nemen aan een BKO-traject van VUmc dien je ten minste 20 contacturen groepsonderwijs te verzorgen gedurende ten minste twee collegejaren en ten minste 3 studenten individueel te begeleiden.

Indien er meer aanmeldingen zijn die voldoen aan de ingangseisen dan dat er plaatsen zijn, vindt een prioritering plaats voor deelname aan de eerstvolgende groep. Deze prioritering wordt gemaakt op basis van de aard en omvang van de onderwijstaken en de duur van aanstelling van docenten. Uitgangspunt daarbij is dat de BKO-VUmc allereerst een investering is in het onderwijs binnen de basisopleiding Geneeskunde van de VU en de medische vervolgopleidingen.

Nb. Geïnteresseeren die niet aan deze ingangseisen voldoen, zoals docenten die veel onderwijs verzorgen binnen andere faculteiten aan de VU, wordt geadviseerd om de BKO-cursus van de VU te volgen. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Nb. Voor ervaren docenten (>5 jaar onderwijservaring in diverse onderwijsrollen) bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het individuele BKO-traject, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Zie de website en tevens de pagina met BKO-documenten voor meer informatie.

Kosten (per BKO-groep met start najaar 2022)

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het reguliere BKO-traject.

Accreditatie

De BKO Basismodule Didactiek is door de ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) geaccrediteerd voor medisch specialisten, specialist ouderengeneeskunde, huisartsen en sociaal geneeskundigen met 24 punten.


Basismodule Didactiek

  

Voorjaar 2023

  • Aanmelden voor dit traject is niet meer mogelijk

Najaar 2023

 • Deadline voor aanmelding: 1 juni 2023
 • Data bijeenkomsten najaar 2023 (september 2023 - januari 2024, dinsdagmiddagen 13:00 - 16:30):
  • Nb. Voor de bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht
 • Bijeenkomst 1: 12 september
 • Bijeenkomst 2: 26 september
 • Bijeenkomst 3: 10 oktober
 • Bijeenkomst 4: 31 oktober
 • Bijeenkomst 5: 21 november
 • Bijeenkomst 6: 5 december
 • Bijeenkomst 7: 19 december
 • Bijeenkomst 8: 09 januari 2024
 • Reservebijeenkomst: 23 januari 2024

Aanmeldprocedure voor Basismodule Didactiek

1.       Je kunt contact opnemen met de Divisiecoördinator Onderwijs (DCO) van jouw divisie om je interesse in de BKO te bespreken, zodat je samen kunt bekijken of jouw deelname en de timing van deze deelname passend zijn bij jouw onderwijspraktijk.

2.       Op de pagina met BKO-documenten vind je ons aanmeldingsformulier. Wij willen je vragen dit formulier volledig in te vullen. Ook van jouw leidinggevende wordt middels hetzelfde formulier informatie gevraagd. Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan de basismodule (najaar 2023), dien je dit compleet ingevulde en ondertekende formulier vóór 1 juni 2023 bij ons ingeleverd te hebben (docentprofessionalisering@vumc.nl, t.a.v. BKO-coördinatie).

3.       Kort na de aanmelddeadline vindt de selectie van kandidaten plaats door de Divisiecoördinatoren Onderwijs in samenspraak met de BKO coördinatie op basis van alle aanmeldingsformulieren.

4.       Vervolgens vindt een intakegesprek plaats om nadere toelichting te geven op het traject en de bijbehorende opdrachten. Ook dit intakegesprek is voorwaarde voor deelname aan het traject.

Waar vind ik verdere informatie/ondersteunende materialen?

Op de pagina met BKO-documenten vind je ook:

 • De meest recente versie van de BKO handleiding, met daarin onder meer een beschrijving van de opdrachten bij werkplekleren (Bijlage V).
 • Twee standaard evaluatieformulieren voor door jou verzorgd onderwijs. Je mag hiervoor ook andere formulieren gebruiken, als dat voor jouw onderwijs standaard al gebeurt. Het evaluatieformulier voor begeleidingstrajecten kun je inzetten voor het gebied Begeleiding, en het formulier voor hoorcolleges is ook breder inzetbaar voor andere onderwijssituaties binnen het gebied Uitvoering.
 • Documenten ten aanzien van de mentorbegeleiding (voor de BKO kandidaat en diens mentor). Wellicht weet je op dit moment nog niet wie je als mentor wilt vragen; je kunt deze documenten gebruiken om meer zicht te krijgen op de eisen die wij aan een mentor stellen, wat hij/zij tijdens het traject kan verwachten en wat wij de mentor te bieden hebben.
 • De BKO startdocumenten; 1) een vragenlijst over eerdere onderwijservaring, 2) de zelfevaluatie a.d.h.v. de BKO criteria en 3) het BKO werkplan. Ze vormen t.z.t. een mooi uitgangspunt voor een eerste mentorgesprek. Indien je geselecteerd wordt voor deelname, lever je deze startdocumenten uiterlijk voorafgaand aan de tweede bijeenkomst van de Basismodule in via de Canvas-site van jouw groep.

Waar dien ik rekening mee te houden?

 • Zoals je in de handleiding kunt lezen (specifiek Bijlage V), dient bij een aantal van de opdrachten ondersteunende materialen aangeleverd te worden in de vorm van (video/audio-)opnames. Dit geldt specifiek voor de competentiegebieden Uitvoering en Begeleiding. Wij raden je aan hier rekening mee te houden bij het onderwijs dat je de komende tijd gaat geven. Ook als je uiteindelijk niet geselecteerd wordt voor deelname, kunnen deze opnames zeer nuttig zijn voor reflectie op jouw didactische competenties.
 • Bij meerdere competentiegebieden wordt gevraagd om studentevaluaties. Indien je nog niet beschikt over dergelijke evaluaties, raden wij je aan hier rekening mee te houden bij het onderwijs dat je de komende tijd gaat geven. Ook als je uiteindelijk niet geselecteerd wordt voor deelname, kunnen deze evaluaties zeer nuttig zijn voor reflectie op jouw didactische competenties.

Wie is de DCO van mijn divisie?

 • Divisie 1: Jos Kooter
 • Divisie 2: Babs Zonderhuis
 • Divisie 3: Ramon van Loon
 • Divisie 4: Inge van Wijk
 • Divisie 5: Floor Buma
 • Divisie 6: Jurre Stens
 • Divisie 7 &9: Renate van Belle - van den Berg
 • Divisie 10: Yolande Voskes

BKO beoordelingsprocedure

De eindbeoordeling vindt plaats op basis van het portfolio en een eindgesprek. De competentiegebieden Uitvoering en Ontwikkeling worden beoordeeld door de docent van de basismodule didactiek. De overige competentiegebieden en het algehele beeld van onderwijservaringen, doorgemaakte ontwikkelingen en reflectie worden vervolgens beoordeeld door twee leden van een beoordelingscommissie, bestaande uit externe onderwijskundigen en de onderwijscoördinatoren van de VUmc divisies. In het eindgesprek kunnen de BKO competenties Begeleiding, Toetsing en Evaluatie alsmede het algehele beeld verder worden bevraagd en toegelicht. De criteria van de BKO competentiegebieden zijn in de beoordeling leidend (zie Bijlage 1 in de handleiding).

Aandachtspunten

 • Er zijn vijf vaste inlevermomenten voor het (complete) portfolio per kalenderjaar: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 september en 1 november
 • Er is een vast tijdspad voor de beoordelingsprocedure met een doorlooptijd van ongeveer twee maanden, inclusief eindgesprek en verslaglegging van de beoordeling