Gendertransitie eerste fase: diagnostiek

In de eerste fase van gendertransitie kijken we samen met u naar uw wensen en verkennen we de mogelijkheden.

Tijdens de diagnostische fase willen we:   

  • vaststellen of er sprake is van genderdysforie en/of andere problemen;
  • u informeren of er inderdaad sprake is van genderdysforie en hoe dit eventueel met andere kwesties samenhangt;
  • u advies geven over het omgaan met genderdysforie als daarvan sprake is;
  • u eventueel een psychologische behandeling of begeleiding elders adviseren;
  • vaststellen of u in aanmerking komt voor een medische behandeling.

Het eerste diagnostisch gesprek

Zodra u aan de beurt bent, ontvangt u een oproep voor een eerste gesprek bij de endocrinoloog. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we de diagnostische procedure met u. Daarnaast inventariseren we de problemen, zoals u die op dat moment heeft. Als er mogelijk sprake is van genderdysforie, verwijst de arts u door naar een psycholoog of psychiater van het genderteam om te starten met de diagnostische fase.  

Tijdens het eerste gesprek wordt ook de medische gezondheid in kaart gebracht. Wij vragen naar doorgemaakte ziektes, operaties en bijvoorbeeld medicijn gebruikt. Daarnaast doen we lichamelijk onderzoek en prikken we bloed.

Diagnostische vervolggesprekken

Voor de diagnostische fase is een wachttijd. De wachttijdindicaties kunt u bekijken in de PDF wachttijdindicaties. Bekijk ook de uitleg over de wachtijden.

De diagnostische fase bestaat uit de volgende onderdelen:

1 keer per maand een gesprek met een psycholoog

U voert een aantal gesprekken met een psycholoog. De psycholoog gaat uitvoeriger in op onderwerpen die ook aan bod zijn geweest tijdens het eerste gesprek met de arts.. Deze gesprekken gaan in belangrijke mate over uw gevoel van man- en/of vrouw-zijn en wat dit in uw leven heeft betekend en over uw verwachtingen over wat de behandeling u kan brengen. Ook geeft de psycholoog u globaal informatie over de behandelprocedure, over mogelijkheden en beperkingen van de medische behandeling en over de mogelijke sociale effecten van de behandeling op uw levenssituatie. Soms vraagt de psycholoog u uw levensverhaal op te schrijven. Dit wordt gebruikt in de gesprekken over uw voorgeschiedenis.

Het begeleiden van een kinderwens en vruchtbaarheidsbehoud kan een integraal onderdeel van het gendertraject zijn. Deze  thema’s worden multidisciplinair behandeld. Vruchtbaarheidsbehoud moet bij voorkeur plaatsvinden voor de start van de medische behandeling. Indien gewenst, kunt u vruchtbaarheidsbegeleiding zelf inbrengen in de vervolggesprekken.

Een gesprek met iemand die u al lang en goed kent

In de diagnostische fase kan het voor de psycholoog van belang zijn om andere belangrijke personen uit uw omgeving te spreken. Indien zij in deze periode zelf vragen hebben, maar (nog) niet zijn opgeroepen voor een dergelijk gesprek, kunnen zij, ook zelf het initiatief nemen voor een afspraak. We voeren nooit gesprekken met anderen zonder toestemming van- én in aanwezigheid van uzelf.

Psychologisch onderzoek

Voor dit onderdeel vult u een aantal vragenlijsten in, in aanwezigheid van een psychologisch medewerker. Eventueel worden ook nog psychologische onderzoeken bij u afgenomen. Mochten die al eerder bij u zijn afgenomen, dan bespaart het veel tijd als u een kopie van het verslag aan de psycholoog geeft.

Het doel van dit onderzoek is niet om te 'testen' of u genderdysfoor bent of niet, maar om een snelle inschatting te krijgen van uw sterke en zwakke kanten. Met deze kennis kan rekening worden gehouden tijdens de diagnostiek en eventuele behandeling.

Afronding diagnostiek

Uit de gesprekken kan komen dat:

  • u in aanmerking komt voor een medische genderbevestigende behandeling. Wordt de behandeling passend gevonden, dan ontvangt u een oproep voor een afspraak met een van de endocrinologen (hormoonartsen);
  • u in aanmerking komt voor een medische geslachtsbevestigende behandeling, maar daarnaast een meer intensieve psychologische of psychiatrische behandeling nodig heeft. Wij verwijzen u dan door naar een hulpverlener in de omgeving van uw woonplaats;
  • u (nog) niet in aanmerking komt voor een medische geslachtsbevestigende behandeling, maar begeleiding of therapie elders nodig is. We overleggen dan met u welke instantie in de buurt van uw woonplaats hiervoor het meest geschikt is.

Lees ook over fase 2: hormoonbehandeling en fase 3: operaties.