Bestuur

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, en kunnen éénmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Het bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak.

Leden Bestuur (per december 2018)
De heer Drs. K. Baldewpersad Tewarie RA, lid en penningmeester
Mevrouw Mr. M.A.V.E. Dreesmann, lid en secretaris
De heer Mr. W. Han, lid
De heer Drs. F.J.N. Kramer, lid
De heer Mr. A.T.P. van der Laan, lid en voorzitter
De heer S. Neefjes, lid
De heer Mr. B.J. Noteboom, lid
De heer Drs. K.J. Storm RA, lid en vice-voorzitter

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, de heer prof. dr. G. Kazemier. 

Raad van Afgevaardigden

De Stichting heeft een Raad van Afgevaardigden die tot taak heeft het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, en kunnen éénmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De Raad van Afgevaardigden vergadert tweemaal per jaar. Leden van de Raad van Afgevaardigden genieten geen beloning.

Leden Raad van Afgevaardigden (per december 2018)
De heer Ing. A. van de Beek
De heer Mr. P. Ch. J. M. Berger
De heer P.L. Blankendaal
De heer Drs. M.A.J.M. Bos
De heer J.W.M. Brenninkmeijer
De heer L. Friese
De heer Prof. dr. V. Halberstadt
De heer Mr. A.P. van Heeren
De heer C. van der Hoeven
De heer P.C.A. Karsten
Mevrouw Drs. M. Meijer-Bergmans
De heer Prof. dr. H.M. Pinedo
De heer Mr. R.P. Rappange
De heer Prof. dr. ir. D.N. Reinhoudt
De heer Drs. M. Sanders
De heer J.F. Sistermans
De heer Mr. R.J. Vles
De heer A. Wynaendts

Beloningsbeleid

Noch de leden van het bestuur, noch de leden van de Raad van Afgevaardigden genieten een beloning ten laste van de Stichting.

Voor de werkzaamheden van de directeur wordt maandelijks een vergoeding van € 1.000,- aan Amsterderdam UMC, locatie VUmc overgemaakt.

Het ondersteunend personeel is in dienst bij VUmc en wordt aan de Stichting doorbelast conform CAO.

Medewerkers

Geert Kazemier
Directeur

Joke van Diemen
Beleidsmedewerker

Yessica Denisse
Fondsenwerving

Eliane Cohen
Fondsenwerving

Maarten Regtuit
Financiën / Controller

Contactgegevens

Bezoekadres
De Boelelaan 1118
PK 5Z 166
1081 HZ Amsterdam

Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

T:020 4441058
E: cca@vumc.nl 

Donaties
t.a.v. Stichting VUmc CCA
IBAN: NL69ABNA0445040459

ANBI: 22716 
RSIN: 8130.58.776
KvK: 34203694