STING (Hoofdonderzoeker Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
Fase I open label onderzoek naar de effecten van de eerste toediening van GSK3745417 met of zonder andere geneesmiddelen tegen kanker, aan mensen met gevorderde solide tumoren.

Meer informatie

POTENTIA CBT307-1 (Hoofdonderzoeker: Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt
Een open-label, fase 1, dosisverhogings- en uitbreidingsonderzoek naar de veiligheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van CB307, een trispecifieke Humabody® T-celversterker, bij patiënten met PSMA+ gevorderde en/of gemetastaseerde solide tumoren.

Meer informatie

AMG199 (Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven)
Een wereldwijd fase 1-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en werkzaamheid van de bispecifieke T-cel-‘engager’ met een verlengde halfwaardetijd AMG 199 bij proefpersonen met MUC17-positieve maagkanker en kanker van de maag-slokdarmovergang.

Meer informatie

SPENCER (Hoofdonderzoeker: Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
Een fase 1/2 studie van EO2401, een nieuw microbieel afgeleide peptide therapeutisch vaccin gecombineerd met PD-1-meetpuntblokkade voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerd adrenocorticaal carcinoom of kwaadaardige feochromocytoom/paraganglioom (SPENCER).

Meer informatie

Sirph-alpha 1443-0003 (Hoofdonderzoeker Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
En open-label, fase 1 PET scan studie om de biodistributie en tumoropname van [89Zr]Zr-BI 765063 te bepalen in patiënten met plaveiselcelcarcinoom in hoofd en hals, niet-kleincellige longcarcinoom of melanoom die worden behandeld met ezabenlimab.  

Meer informatie

DF1001-001 (Hoofdonderzoeker: Dr. M. Labots)
Een open-label, meervoudig dosisoplopend fase I/II-onderzoek met meerdere delen en eerste toediening aan de mens naar de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek, biologische en klinische activiteit van DF1001 bij patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide solide tumoren, en uitbreiding bij bepaalde indicaties

Meer informatie