Publicatieplicht zorginstellingen stichting VUmc

Algemene gegevens van de instelling
Naam Stichting VUmc
Kamer van Koophandel 64156338
Adres De Boelelaan 1117
Telefoonnummer 020-4444444
E-mailadres communicatie@amsterdamumc.nl
Website www.amsterdamumc.nl
RSIN 855546670
Aantal medewerkers 6156
Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter Prof. dr. C.H. Polman
Algemeen bestuurslid Prof. dr. J.A. Romijn
Drs. G.J.M. van den Maagdenberg
Prof. dr. M.H.H. Kramer
Dr. C.J. Kruijthof

Statutaire doelstelling van de instelling

  1. Het verzorgen van hoger onderwijs op het gebied van geneeskunde, research en verpleegkunde, verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en verlenen van patiëntenzorg in betrokkenheid op en ten dienste van de samenleving, en
  2. Het daarbij bevorderen van de informatievoorziening over en bezinning op de relatie tussen hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg enerzijds en levensbeschouwing, cultuur en samenleving anderzijds.

Hoofdlijnen beleidsplan

  • Welke werkzaamheden verricht de instelling? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling? Hoe krijgt de instelling inkomsten? Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?
    Zie de jaardocumenten. Hier vindt u ook het beloningsbeleid en het activiteitenverslag.
  • Url van het beleidsplan: https://www.vumc.nl/over-vumc/jaardocumenten.htm
  • Url van het activiteitenverslag: https://www.vumc.nl/over-vumc/jaardocumenten.htm

Balans

De balansdatum is 31 december 2020. De toelichting treft u aan bij de jaardocumenten.

Activa
31-12-2020 31-12-2019
Immateriële vaste activa 11.143.045 13.180.984
Materiële vaste activa 510.213.178 507.620.048
Financiële vaste activa 40.531.258 44.680.702
Voorraden 9.262.755 7.673.220
Vorderingen & overlopende activa 196.671.124 198.673.174
Effecten 0 0
Liquide middelen 30.072.990 12.775.188
Totaal 797.894.350 784.603.316
Passica
31-12-2020 31-12-2019
Eigen vermogen 241.023.686 236.794.306
Voorzieningen 80.985.149 72.930.049
Langlopende schulden 266.358.477 287.537.547
Kortlopende schulden 209.527.038 187.341.414
Totaal 797.894.350 784.603.316
Staat van baten en lasten
2020 2019
Baten
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 509.897.257 514.825.160
Subsidies 218.512.407 189.151.283
Overige bedrijfsopbrengsten 176.334.536 161.228.904
Som der bedrijfsopbrengsten 904.744.200 865.205.347
Overige baten 0 0
Giften & donaties particulieren 0 0
Nalatenschappen 0 0
Loterijen 0 0
Overige baten 0 0
Som der overige opbrengsten 0 0
Totaal baten 904.744.200 865.205.347
Lasten
Personeelskosten 559.415.394 521.908.646
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 47.266.194 45.938.569
Huisvestingslasten 0 0
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 0 0
Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten 0 0
Overige bedrijfskosten 285.192.504 277.784.694
Som der bedrijfslasten 891.874.092 845.631.909
Saldo financiële baten en lasten -6.795.424 -8.349.458
Resultaat 6.074.684 11.223.980

Toelichting op de Staat van baten en lasten vindt u bij de jaardocumenten.

Url van de jaarrekening: https://www.vumc.nl/over-vumc/jaardocumenten.htm.

Bovenstaande informatie downloaden: