Leden cliëntenraad

De cliëntenraad van VUmc bestaat uit onderstaande leden. Alle leden hebben als aandachtsgebied het bevorderen van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Daarbij hebben de leden specifieke aandachtsgebieden.

Filia Kramp

Filia is vanaf 1 september 2018 voorzitter van de cliëntenraad.
Filia is verpleegkundige (Burgerziekenhuis, 1976) en onderwijskundige (UvA, 1989). Ze heeft in de directe patiëntenzorg en in het beroepsonderwijs voor verpleegkundigen gewerkt én ze heeft ervaring als patiënt. Vanaf 1989 heeft ze veel management- en bestuurservaring opgedaan in zorgorganisaties, waaronder ook universitair medische centra en topklinische ziekenhuizen.

Ze vind het belangrijk dat vanuit de behoeften en wensen van patiënten (en hun verwanten) wordt gedacht bij de ontwikkeling en inrichting van het ziekenhuis. Dan gaat het niet alleen over de materiële kant van kwaliteit en veiligheid , maar ook over de niet materiële kant van kwaliteit en veiligheid (kwaliteitsbeleving, betekenis- en zingeving). In de zorgverlening simultaan  high-tech en high touch! Mensen zijn meer dan hun lichaam en wanneer we ziek worden komen existentiële vragen op de voorgrond. Zorg voor (zieke) mensen zonder aandacht voor hun spirituele behoeften, is onveilige zorg.
Naast het voorzitterschap van de cliëntenraad VUmc is Filia lid raad van toezicht van: twee zorgorganisaties in de care (op voordracht van de cliëntenraden), een brede grootstedelijke welzijnsorganisatie, en adviesraad van een zorgverzekeraar. Ook is ze actief als coach en adviseur van bestuurders en managers in zorgorganisaties.

Lizet Middelweerd

Lizet Middelweerd is vanaf juli 2018 lid van de cliëntenraad.
"De ontwikkelingen binnen de ziekenhuiszorg bevinden zich in een stroomversnelling (o.a. vergaande specialisatie op 1 locatie, schaalvergroting, regeldruk). Tegelijkertijd heeft de cliënt recht op goed toegankelijke zorg op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau en moet de cliënt gezien blijven worden als een uniek mens die persoonlijke aandacht verdient.

Ik denk dat de cliëntenraad binnen dit krachtenveld een belangrijke rol kan spelen en hieraan wil ik op basis van mijn ervaringen en kennis een bijdrage leveren. Naast meer persoonlijke ervaringen heb ik jaren in de gezondheidszorg gewerkt. Onder meer bij een landelijk adviesorgaan in de gezondheidszorg, als directiesecretaris algemeen ziekenhuis, kwaliteitsmanager ziekenhuis, voorzitter onafhankelijke klachtencommissie ziekenhuis en van cliëntenraden verpleeghuiszorg".

Jeanette den Hartogh

Jeanette den Hartogh is van oorsprong klinisch psycholoog. Zij was vijfentwintig jaar werkzaam binnen de vereniging VluchtelingenWerk Nederland in diverse leidinggevende en adviserende functies. Daarvoor was zij o.a. werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en tien jaar bij de Anne Frank Stichting.

Momenteel is Jeanette actief als (MfN-register)mediator bij familie en arbeidsconflicten in de non-profit, religieuze en gezondheidssector. Bovendien bemiddelt zij als vrijwillige bemiddelaar via Stichting Beterburen bij buurtconflicten. Sinds januari 2016 is zij lid van de Cliëntenraad.

"Toen ik begin 2013 plotseling voor een by-pass operatie opgenomen werd in VUmc ervoer ik hoe afhankelijk je je dan voelt van artsen en verpleegkundigen. Ineens bent je de regie over je leven kwijt. Dat besef motiveert me om vanuit de invalshoek van de patiënt mee te denken over het beleid van VUmc. Zeker nu er zoveel veranderingen in de gezondheidszorg gaande zijn."

Jeanette heeft als aandachtsgebied coördinatie van CR taken, positionering van de CR en alliantie VUmc/AMC.

Cora Bezuijen (ambtelijk secretaris)

De CR wordt vanuit VUmc ondersteund door een ambtelijk secretaris. Hiervoor is Cora Bezuijen per 1 augustus 2014 aangesteld. Zij is sinds 1996 werkzaam in VUmc. Zij heeft veel ervaring in het ondersteunen van adviesorganen. Zij heeft vijf jaar lang het adviesorgaan van de medisch specialisten (Stafconvent) ondersteund en is, naast ondersteuning van de CR, tevens verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de verpleegkundige adviesraad (VAR).

Connie Bremer

Connie Bremer (1946) begon haar werkzame leven met in- en verkoop van chemicaliën. O.a. aan ziekenhuisapotheken. Daarna is zij vijftien jaar doktersassistente in een huisartsenpraktijk geweest. Aansluitend had zij samen met haar echtgenoot een bladmuziekwinkel. Sinds 1996 is zij bij Cordaan lid van diverse cliëntenraden.

Sinds 2010 is zij patiënt bij cardiologie van VUmc, waar zij graag in de cliëntenraad haarsteentje wil bijdragen aan het meedenken en meebeslissen in voor patiënten optimale zorg ende organisatie rondom de zorg. 

Connie is contactpersoon voor divisie I & II en heeft als aandachtsgebied nazorg/patiëntbegeleiding (specifiek transgender begeleiding). 

Anat Fuldauer

Anat Fuldauer is vanaf medio 2017 lid van de cliëntenraad VUmc.
"Ziekenhuizen en zorgprofessionals worden vandaag de dag steeds meer betrokken bij allerlei ontwikkelingen die verder van patiënt en patiënten zorg afstaan. Met de Cliëntenraad VUmc en ook in  het fusie traject met het AMC, willen we ons inzetten de cliënt focus te bewaren en te versterken "

"Als mantelzorger zie ik hoe belangrijk de samenwerking is tussen alle disciplines in én buiten het ziekenhuis, om zo goed mogelijke zorg te bieden. Ook zie ik hoe moeilijk het soms is in die keten van zorg, goede aansluiting met andere zorg professionals te regelen in de wirwar van (on)mogelijkheden binnen het zorgsysteem. Door samen in gesprek te blijven met alle ketenpartijen en de communicatie mét en niet over de patiënt te versterken, wil ik graag helpen vanuit de Cliëntenraad de keten te versterken "

Anat heeft gewerkt als organisatie adviseur bij de KLM, in het bedrijfsleven en in woningcorporaties als interim manager en verander manager, en is nu werkzaam in de zorg als Functionaris Gegevensbescherming.

Anat is contactpersoon voor divisie II & III en heeft als aandachtsgebieden Value Based Health Care en gegevensbescherming.

Simon Huges

Simon Huges was lid van de CRAZ. Tevens was Simon voor deze raad vier jaar contactpersoon voor het UMC Utrecht. Bovendien was hij betrokken bij de oprichting van een patiëntenorganisatie voor transgender cliënten en was hij enige jaren lid van het bestuur van deze patiëntenorganisatie.

Toen de CRAZ werd opgeheven en elk UMC volgens de wet WMCZ zijn eigen cliëntenraad kreeg, heeft hij gekozen voor de cliëntenraad van VUmc vanwege zijn betrokkenheid bij dit ziekenhuis. Hij is jarenlang patiënt bij de polikliniek KNO en ruim twintig jaar geleden behandeld door het genderteam.

Sinds 1 augustus 2014 is hij nu lid van de cliëntenraad van VUmc.
Zijn werkzaam leven startte hij bij het Emmakinderziekenhuis, daarna werkte hij als bedrijfsmaatschappelijk werker en tenslotte als hoofd personeelszaken (toen nog geen HRM) bij de gemeente Amsterdam.

"Ik denk dat medezeggenschap en cliëntenparticipatie essentieel zijn in de medische sector omdat professional en patiënt ieder vanuit hun eigen perspectief kijken naar dezelfde doelstelling: het belang van de patiënt".

Simon is contactpersoon voor divisie I, IV & VI en heeft als aandachtsgebied hoofdbehandelaarschap en het behandelingsproces van genderdysforen.

Jan van der Linden (vanaf augustus 2017)

"Door de ziekte van mijn vrouw (CLL) bezoek ik vele ziekenhuizen en ben ik toegetreden tot de cliëntenraad vanuit het perspectief mantelzorg.
Zelf ben ik (meer dan 20 jaar) werkzaam in de gezondheidszorg (Care) en de laatste jaren in de verpleeghuiszorg.

Mijn belangstelling in de cliëntenraad gaat uit naar verbetering in de kwaliteit en veiligheid van de dagelijkse zorg. "

Jan is contactpersoon voor div. I & II en heeft als aandachtsgebied het elektronisch patiënt dossier (EPD).

Daniel Sajet

Daniel Sajet was vanaf 2010 tot medio 2014 lid van de PPR (patiënten participatie raad) in VUmc. Daniel is bekend met VUmc en heeft tijdens zijn PPR lidmaatschap vanuit patiënten perspectief geadviseerd over de invoering van het elektronisch patiëntendossier. Daniel heeft sinds 1982 een cliënt-relatie met VUmc.

Daniel heeft 35 jaar bij de KLM gewerkt als station manager in diverse landen en manager kwaliteit voor de Sales & Services Divisie. Na de KLM periode heeft Daniel voor de VN gewerkt als externe consultant met specialiteit transport logistiek in rampgebieden (Iraq, Indonesië - tsunami en Kashmir - aardbeving).

Daniel is vanaf 2006 actief in de politiek als lid van de gemeenteraad van Amsterdam en deelraad met het woordvoerderschap Wmo, veiligheid en ouderen.

Daniël is contactpersoon voor divisie IV & VI en heeft als aandachtsgebied kwaliteitsnormering (o.a. CQ-index) en monitoring  van het EPD.

Olga Samwel

Olga Samwel was tot 2017 fulltime werkzaam in de zorg in brede zin; eerst in een ziekenhuis, vervolgens een lange periode in de thuiszorg en de laatste jaren vooral in de ouderenzorg. Zij vervulde daar managementfuncties op zowel strategisch als tactisch niveau.

"Gedurende mijn werkzame leven stond voor mij de toegankelijkheid van de zorg alsook het denken vanuit de wensen van de cliënt centraal. Ik heb de laatste jaren veel aandacht besteed aan het betrekken van de mantelzorgers bij zowel de zorg als bij de diensten die geleverd werden en daarnaast heb ik gestreefd naar optimale betrokkenheid van de zorgvragers zelf. De ervaring die ik met VUmc heb opgedaan is zeer positief . Ik wil vanuit mijn professionele werkervaring en deskundigheid graag een bijdrage leveren aan een optimale zorg vanuit patiëntperspectief".

Olga is contactpersoon voor divisie III & V.