Leden cliëntenraad

De cliëntenraad van VUmc bestaat uit onderstaande leden. Alle leden hebben als aandachtsgebied het bevorderen van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Daarbij hebben de leden specifieke aandachtsgebieden.

Jeanette den Hartogh

Jeanette is vanaf 1 april 2020 voorzitter van de cliëntenraad. Jeanette den Hartogh is van oorsprong klinisch psycholoog. Zij was vijfentwintig jaar werkzaam binnen de vereniging VluchtelingenWerk Nederland in diverse leidinggevende en adviserende functies. Daarvoor was zij o.a. werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en tien jaar bij de Anne Frank Stichting.

Momenteel is Jeanette actief als (MfN-register)mediator bij familie en arbeidsconflicten in de non-profit, religieuze en gezondheidssector. Bovendien bemiddelt zij als vrijwillige bemiddelaar via Stichting Beterburen bij buurtconflicten. Sinds januari 2016 is zij lid van de Cliëntenraad.

"Toen ik begin 2013 plotseling voor een by-pass operatie opgenomen werd in VUmc ervoer ik hoe afhankelijk je je dan voelt van artsen en verpleegkundigen. Ineens bent je de regie over je leven kwijt. Dat besef motiveert me om vanuit de invalshoek van de patiënt mee te denken over het beleid van VUmc. Zeker nu er zoveel veranderingen in de gezondheidszorg gaande zijn."

Jeanette heeft als aandachtsgebied coördinatie van CR taken, positionering van de CR en alliantie VUmc/AMC.

Lizet Middelweerd

Lizet Middelweerd is vanaf 15 april 2020 vicevoorzitter van de cliëntenraad..
"De ontwikkelingen binnen de ziekenhuiszorg bevinden zich in een stroomversnelling (o.a. vergaande specialisatie op 1 locatie, schaalvergroting, regeldruk). Tegelijkertijd heeft de cliënt recht op goed toegankelijke zorg op een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau en moet de cliënt gezien blijven worden als een uniek mens die persoonlijke aandacht verdient.

Ik denk dat de cliëntenraad binnen dit krachtenveld een belangrijke rol kan spelen en hieraan wil ik op basis van mijn ervaringen en kennis een bijdrage leveren. Naast meer persoonlijke ervaringen heb ik jaren in de gezondheidszorg gewerkt. Onder meer bij een landelijk adviesorgaan in de gezondheidszorg, als directiesecretaris algemeen ziekenhuis, kwaliteitsmanager ziekenhuis, voorzitter onafhankelijke klachtencommissie ziekenhuis en van cliëntenraden verpleeghuiszorg".

Cora Bezuijen (ambtelijk secretaris)

De CR wordt vanuit VUmc ondersteund door een ambtelijk secretaris. Hiervoor is Cora Bezuijen per 1 augustus 2014 aangesteld. Zij is sinds 1996 werkzaam in VUmc. Zij heeft veel ervaring in het ondersteunen van adviesorganen. Zij heeft vijf jaar lang het adviesorgaan van de medisch specialisten (Stafconvent) ondersteund en is, naast ondersteuning van de CR, tevens verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de verpleegkundige adviesraad (VAR).

Connie Bremer

Connie Bremer (1946) begon haar werkzame leven met in- en verkoop van chemicaliën. O.a. aan ziekenhuisapotheken. Daarna is zij vijftien jaar doktersassistente in een huisartsenpraktijk geweest. Aansluitend had zij samen met haar echtgenoot een bladmuziekwinkel. Sinds 1996 is zij bij Cordaan lid van diverse cliëntenraden.

Sinds 2010 is zij patiënt bij cardiologie van VUmc, waar zij graag in de cliëntenraad haarsteentje wil bijdragen aan het meedenken en meebeslissen in voor patiënten optimale zorg ende organisatie rondom de zorg. 

Connie is contactpersoon voor divisie I & II en heeft als aandachtsgebied nazorg/patiëntbegeleiding (specifiek transgender begeleiding). 

Anat Fuldauer

Anat Fuldauer is vanaf medio 2017 lid van de cliëntenraad VUmc.
"Ziekenhuizen en zorgprofessionals worden vandaag de dag steeds meer betrokken bij allerlei ontwikkelingen die verder van patiënt en patiënten zorg afstaan. Met de Cliëntenraad VUmc en ook in  het fusie traject met het AMC, willen we ons inzetten de cliënt focus te bewaren en te versterken "

"Als mantelzorger zie ik hoe belangrijk de samenwerking is tussen alle disciplines in én buiten het ziekenhuis, om zo goed mogelijke zorg te bieden. Ook zie ik hoe moeilijk het soms is in die keten van zorg, goede aansluiting met andere zorg professionals te regelen in de wirwar van (on)mogelijkheden binnen het zorgsysteem. Door samen in gesprek te blijven met alle ketenpartijen en de communicatie mét en niet over de patiënt te versterken, wil ik graag helpen vanuit de Cliëntenraad de keten te versterken "

Anat heeft gewerkt als organisatie adviseur bij de KLM, in het bedrijfsleven en in woningcorporaties als interim manager en verander manager, en is nu werkzaam in de zorg als Functionaris Gegevensbescherming.

Anat is contactpersoon voor divisie II & III en heeft als aandachtsgebieden Value Based Health Care en gegevensbescherming.

Egbert Pelleboer

Egbert is vanaf december 2018 lid van de cliëntenraad.

“De patiëntenzorg is volop in ontwikkeling. De fusie tussen AMC en VUmc is hiervan een voorbeeld. Ik lever graag mijn bijdrage aan de cliëntenraad omdat ik het belangrijk vind dat te midden van dit krachtenveld het patiëntenbelang centraal blijft staan. Zelf heb ik ervaring als patiënt in VUmc en op deze wijze wil ik graag iets terug doen voor de organisatie. Daarnaast hebben organisatorische en bestuurlijke processen mijn warme belangstelling.”

“Naast mijn lidmaatschap van de cliëntenraad ben ik werkzaam bij het Leger des Heils Amsterdam en ben ik bestuurslid bij het Bureau voor Gelijke Behandeling Flevoland. Ik woon samen met mijn vrouw en twee dochters in Almere. In mijn vrije tijd ontspan ik graag met wielrennen en hardlopen.”

Saskia van Es

Saskia is vanaf december 2018 lid van de cliëntenraad.

Zij is als klinisch psycholoog werkzaam in de GGZ en is voorheen werkzaam geweest als medisch psycholoog en promovendus bij de VU. Zij wil vanuit patiëntperspectief een bijdrage leveren aan de cliëntenraad, met oog te hebben voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij heeft in haar leven te maken gehad met een plotselinge dood en orgaandonatie, diverse ziekenhuisopnames van naasten, operaties en het leven met een chronische aandoening. Haar ervaring is dat alle werknemers in het ziekenhuis in positieve zin kunnen bijdrage aan ziekenhuiservaringen. Zij werd geïnspireerd door Jaap Bressers en zijn introductie van de term ''carlosmomentjes''.

Leendert van de Merbel

Leendert is sinds het voorjaar van 2019 lid van de cliëntenraad. Hij heeft een achtergrond in het maatschappelijk werk en verdiept zich beroepshalve in het fenomeen ‘inzet van ervaringsdeskundigheid’. Voordat hij in 2010 besloot naar de regio Amsterdam te verhuizen, was hij in West-Brabant lid van de cliëntenraad van een thuiszorgorganisatie en bij MEE. Tevens was hij daar tien jaar actief in het lokale openbaar bestuur. Leendert maakt gebruik van een geleidehond, omdat hij blind is.

“Het doet ook mij goed dat tegenwoordig in ziekenhuizen de ervaringskennis als derde bron van kennis naast wetenschappelijke en professionele kennis erkenning is gaan krijgen. Toen ik in 1979 als brugklasser wat aan mijn ogen ging mankeren, werd in ziekenhuizen nog niet of nauwelijks met ervaringskennis gewerkt. Maar vergeet ook de naasten van de ‘patiënt’ niet, want ik weet uit de praktijk dat er gevallen zijn dat ook zij het moeilijk kunnen hebben.”

Liesbeth van den Berg

Liesbeth is sinds het voorjaar van 2019 lid van de cliëntenraad. Zij was daarvoor werkzaam als mentor voor wilsonbekwamen bij Mentorschap Amsterdam. Zij is werkzaam geweest in diverse commerciële functies in het bedrijfsleven (Dropfabriek, Wijnimporteur) en in financieel administratieve functies bij de Gemeente Amsterdam.

“Mijn motivatie om lid van de cliëntenraad van VUmc te zijn, is te zorgen dat de grootstedelijke zorg voor ieder mens toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar blijft”.     

Johan Bongers

Johan is sinds februari 2021 lid van de cliëntenraad. Hij heeft een achtergrond als dierenarts en heeft jarenlang gewerkt bij onderzoeksinstituten op het gebied van diergezondheid en specifiek besmettelijke dierziekten. Sinds 2015 werkt hij bij de afdeling risicobeoordeling van de NVWA (BuRO) met als aandachtveld dierenwelzijn. Johan heeft in VUmc in 2018 een by-pass operatie ondergaan, is ervaringsdeskundige op gebied van de ziekte van Lyme en enkele jaren bestuurslid van de Lymevereniging geweest.

“Ik vind het belangrijk om ook vanuit de periferie van Amsterdam mee te denken over optimale inrichting van specialistische zorg, waarbij optimale voorlichting laagdrempelig toegankelijk is en de patiënt als voorwaardige medebeslisser over zijn zorgtraject wordt gezien”.