Adviezen van de cliëntenraad

 1. Definitief besluit klachtenregeling
 2. De kaderbrief Toelichting: De CR is gevraagd te reageren op de concept kaderbrief. In de kaderbrief wordt door de raad van bestuur een aantal strategische thema's benoemd en gedefinieerd. Aan deze thema's worden doelstellingen gekoppeld waaruit duidelijk wordt wat VUmc uiterlijk 2018 bereikt wil hebben. Tezamen vormen de thema's het kader waarbinnen divisies en directie hun plannen moeten maken.
 3. Het voornemen tot uitplaatsing van de huisartsverwezen dermatologie
 4. Samenwerking urologische zorg VUmc/AMC en AvL
 5. Verstrekken van lichaamsmateriaal uit biobanken aan commerciële partijen
 6. Herbenoeming lid Raad van Toezicht
 7. Benoemingen klachtenonderzoekscommissie
 8. Herbenoeming lid raad van bestuur
 9. Herbenoeming voorzitter raad van bestuur
 10. Benoeming vijfde lid raad van bestuur
 11. Integratie bestuur en toezicht VUmc-AMC
 12. Advies over instellen familienoodremnummer
 13. Advies aangaande toegankelijkheid VUmc na opheffing lijn 16 aan raad van bestuur
 14. Advies aangaande test van Epic aan directeur Eva servicentrum
 15. Advies aangaande inrichting van de kwaliteitsorganisatie aan de raad van bestuur