Amsterdam UMC en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Voor elke Anna Reynvaanprijs worden drie inzenders genomineerd. Wij nodigen u van harte uit om een artikel of project in te sturen voor één van de prijzen.

De winnaars van de wetenschapsprijs en de praktijkprijs zijn bekend. Hier kun je het juryrapport van de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs lezen zoals dat is opgesteld door de jury, onder voorzitterschap van Rien de Vos.

Het juryrapport van Annamarike Seller-Boersma, voorzitter van de Anna Reynvaan Praktijkprijs vind je hier.

Genomineerdenbijeenkomst

De ochtend voor de lezing wordt er een speciale Genomineerdenbijeenkomst georganiseerd. De genomineerden voor de drie prijzen krijgen de gelegenheid om hun onderzoek, project of artikel te presenteren, waarbij de overige deelnemers kunnen participeren in de discussie.

Alle inzenders voor de prijzen worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop van de bijeenkomst volgt het programma van de Anna Reynvaan Lezing. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt.

Criteria Anna Reynvaan Praktijkprijs

 • Het initiatief of project is geïmplementeerd in 2019 of later
 • Het initiatief of project komt ten goede aan de directe patiëntenzorg
 • Helder wordt beschreven wat het initiatief of project de patiënten/kwaliteit van zorg inmiddels heeft opgeleverd (projecten die niet geïmplementeerd zijn komen niet in aanmerking voor de prijs).
 • De inhoud levert een positieve bijdrage aan de verpleegkundige beroepsontwikkeling.
 • Het betreft een vernieuwend initiatief van één of meerdere verpleegkundigen.
 • De beschrijving van het initiatief of project is toegankelijk geschreven in het Nederlands in circa 4 pagina’s maar zeker niet meer dan 15 pagina’s. Tevens moet een samenvatting van maximaal 250 woorden worden meegestuurd.
 • De jury van de praktijkprijs kiest de 3 genomineerden. De leden van V&VN kunnen meestemmen op de winnaar van de Anna Reynvaan Praktijkprijs. De stem van de vakjury telt voor 50% en de stem van de publieksjury ook voor 50%. De winnaar wordt tijdens de Anna Reynvaanlezing bekend gemaakt.

Inzendingen Praktijkprijs

Om mee te dingen naar de Praktijkprijs dient uw inzending uiterlijk vrijdag 6 maart per e-mail te zijn verstuurd. Wij verzoeken u uw inzending in te sturen via e-mail o.v.v. AR praktijkprijs aan: arpraktijkprijs@amsterdamumc.nl

Criteria Anna Reynvaan Wetenschapsprijs

 • Het artikel moet in 2019 zijn gepubliceerd; het onderwerp hoeft niet overeen te komen met het jaarthema van de Anna Reijnvaanlezing
 • De eerste auteur is een Nederlandse of Vlaamse verpleegkundige die ten minste tot en met 2012 als verpleegkundige was ingeschreven in het Nederlandse of Belgisch-Vlaamse beroepsregister
 • Het artikel is verschenen in een Nederlands of buiten¬lands peer-reviewed1 tijdschrift en gaat over patiëntgebonden onderzoek relevant voor de verpleegkundige discipline
 • De resultaten van het onderzoek dragen bij aan concrete verbeteringen van het verpleegkundig handelen. Bij de jurering zullen het wetenschappelijke karakter alsmede de aantoonbare relatie met de (recente) praktijk als uitgangspunt worden genomen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
 • Per auteur mag slechts één publicatie worden ingezonden, dit ter eigen beoordeling
 • Er mogen ook EPUB publicaties ingestuurd worden. Hierbij wordt de datum van (E-)publicatie (2019) als uitgangspunt genomen (niet de datum waarop het artikel is 'geaccepteerd' door het tijdschrift/de uitgever)

Dit betekent dat de kwaliteit van het geschreven werk verbeterd wordt door het te onderwerpen aan de kritische blik en beoordeling van een aantal beroepsgenoten van de auteurs op uitnodiging van de redactie van het tijdschrift. Dit als vaste procedure voor acceptatie van het artikel voor publicatie.

Inzendingen Wetenschapsprijs

Om mee te dingen naar de Wetenschapsprijs dient uw inzending uiterlijk vrijdag 6 maart per e-mail te zijn verstuurd. Wij verzoeken u uw inzending in te sturen via e-mail o.v.v. AR Wetenschapsprijs aan: arwetenschapsprijs@amc.nl  (telefoon 020 566 17 11)

Criteria Anna Reynvaan Studentenprijs

 • Studenten zijn ten tijde van de prijsuitreiking ingeschreven aan de hbo-v van één van de deelnemende HBO-V’s.
 • Het artikel is door maximaal 2 studenten geschreven
 • Artikelen moeten uiterlijk voor donderdag 9 april via de Anna Reynvaan-contactpersoon van de hbo-v waaraan gestudeerd wordt, ingeleverd zijn bij de voorzitter van de jury.
 • Studenten zijn aanwezig op de dag van prijsuitreiking (14 mei 2020)
 • Door je bijdrage voor de wedstrijd in te zenden, geef je toestemming aan de hbo-v van jouw hogeschool en aan Amsterdam UMC om het artikel te gebruiken op de website of te publiceren in een vaktijdschrift (o.v.v. oorspronkelijke auteurs)
 • Het artikel moet geschreven zijn door de personen die meedoen aan de wedstrijd
 • De auteurs van de 3 genomineerde artikelen houden op 14 mei een korte presentatie
 • De auteurs van de 3 genomineerde artikelen maken voorafgaande aan de presentatie een korte film over het onderwerp (daarvoor wordt vanuit de congresorganisatie ondersteuning geboden)
 • De winnaar(s) van de Studentenprijs verplichten zich tot een presentatie een jaar later tijdens de Genomineerdenbijeenkomst
 • De winnaar(s) van de Studentenprijs verplichten zich tot bezoek aan een congres over het onderwerp van de Anna Reynvaanlezing, uiterlijk deelname congres februari 2021

Eisen || Voor studenten die mee willen doen, geldt het volgende:

 • Het artikel mag alleen of met zijn tweeën worden geschreven.
 • Het thema van het artikel is ‘klinisch leiderschap’ in relatie tot klinisch redeneren (het nadenken en sturing geven aan je professioneel handelen in de praktijk/het inhoudelijk beredeneren van je professioneel handelen). Kijk voor het thema ook op de website www.amc.nl/annareynvaan & www.vumc.nl/annareynvaan
 • Het artikel moet voorzien zijn van een samenvatting in het Nederlands en Engels van maximaal 200 woorden. Literatuurverwijzingen en bronvermeldingen moeten worden toegevoegd. Voetnoten echter niet.
 • Het artikel zelf omvat maximaal 3000 woorden (excl. samenvatting en literatuurlijst) en wordt aangeboden als een word document.
 • Artikel met een aanbiedingsbrief wordt aangeleverd bij de contactpersoon van je eigen hbo-v o.v.v. Anna Reynvaan Studentenprijs.
 • Naam, voornaam/voorletters, van de auteurs dienen op de aanbiedingsbrief vermeld te worden, evenals het mailadres en telefoonnummer waar deze auteurs overdag te bereiken zijn. In de tekst van het artikel is geen verwijzing naar de auteurs, zodat anonimiteit gegarandeerd is.
 • De ontvangst van een bijdrage wordt via de e-mail bevestigd.

Beoordeling jury: naast bovenstaande eisen geldt:
Het artikel/ betoog kent een vrije vormgeving, zo mag het een mening of opinie beschrijven, een casuïstiekbeschrijving of discussiestuk zijn.
Daarbij gelden wel 2 verplichte componenten: 1. Er moet een duidelijke relatie met klinisch redeneren gelegd zijn, en 2. er moet zichtbaar gebruik gemaakt zijn van wetenschappelijke literatuur. Een artikel mag dus niet uitsluitend literatuuronderzoek bevatten, of uitsluitend wetenschappelijk zijn. Er is een heldere link met de dagelijkse praktijk. De jury beoordeeld de artikelen op;
kwaliteit (40%): opbouw van artikel/ betoog, worden uitspraken goed gestaafd met bestaande evidence en is er helder en logisch geredeneerd
relevantie (40%): de relatie met het thema komt goed tot uitdrukking
creativiteit (20%): is de auteur (s) erin geslaagd is het thema vanuit een verrassend perspectief te benaderen.

Inzendingen Studentenprijs

Om mee te dingen naar de Studentenprijs dienen inzendingen voor donderdag 9 april 2020 binnen te zijn bij de voorzitter van de jury. De contactpersoon HBO-V kan de inzendingen insturen via e-mail o.v.v. AR Studentenprijs aan: Marieke Heesbeen, secretariaat-verpleegkunde@hva.nl

Alle informatie over de Anna Reynvaanprijzen, de deelnamecriteria en de reglementen vindt u op www.amc.nl/annareynvaan & www.vumc.nl/annareynvaan