Duurzaamheid

Als academisch ziekenhuis heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc, een breed takenpakket. De activiteiten die daaruit voortvloeien, veroorzaken een belasting op het milieu. Wij hebben de ambitie om onze activiteiten dusdanig uit te voeren dat de impact op het milieu wordt geminimaliseerd. Daarbij laten wij richtlijnen van duurzaamheid als basis voor iedere beslissing fungeren.

Nederlandse zorginstellingen

De brancheorganisaties van curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden namen het initiatief tot het sluiten van de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’, in 2018. Patiënten, bewoners en de betreffende (zorg)professionals spelen bij verduurzaming een cruciale rol. Lokale en landelijke overheden, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen maar ook leveranciers gaan hen helpen bij het groener maken van de zorg.

Universitair medische centra (UMC’s)

De Rijksoverheid heeft in 2007 de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA) afgesloten met alle acht UMC’s, waarbij de doelstelling is jaarlijks een efficiëntieverbetering van tenminste 2% te realiseren. Locatie VUmc haalt deze doelstelling elk jaar.

Amsterdamse ziekenhuizen

VUmc heeft met zowel de Rijksoverheid als de lagere overheden en bijvoorbeeld buurtbewoners afspraken gemaakt over de vermindering van de milieubelasting. Zo was de gemeente Amsterdam in 2013 initiator van het convenant de Milieuthermometer, waarbij alle hoofdstedelijke ziekenhuizen hebben afgesproken een gecertificeerd milieumanagementsysteem binnen twee jaar te implementeren. Dit initiatief heeft een landelijk vervolg gekregen als de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Bij wijziging van functie en/of gebruik van gebouwen streeft locatie VUmc naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk - de ruimte die nodig is voor ons werk. De fusie met het AMC creëert legio mogelijkheden om hieraan te werken, omdat functie en gebruik van veel gebouwen ingrijpend zullen wijzigen.

Vrije Universiteit (VU)

Samen met de Vrije Universiteit (VU) heeft VUmc in het ‘Energie Master Plan’ de ambitie vastgelegd om in 2035 100% fossielvrij zijn. Alle elektriciteit die nu ingekocht wordt, is 100% duurzaam (windkracht). In 2021 wordt 50% opgewekt in Nederland, 50% opgewekt in overige Europese landen. De ambitie is om elk jaar het percentage in Nederland opgewekte elektriciteit te verhogen.

Nieuwbouw

Preventie van de milieubelasting is een nadrukkelijk onderdeel van nieuwbouwontwikkeling, beheer en gebruik van gebouwen en inkoop. Daarbij streeft locatie VUmc naar het voorkomen van gebruik van eindige bronnen en ontstaan van vervuiling.