DOO - Basiscursus ziekenhuismanagement

Schrijf je nu in

Van medisch specialisten wordt steeds meer verwacht, ook op het gebied van leiderschap en managementvaardigheden. Die skills ontwikkel je als aios vooral in de praktijk. De Academie Medisch Specialisten verzorgt in samenwerking met MVO leerhuis jaarlijks drie tot vijf basiscursussen ziekenhuismanagement. Door het volgen van deze cursussen verkrijg je een solide basiskennis en een beter begrip van het systeem waarbinnen je functioneert.

De organisatie van een ziekenhuis heeft grote invloed op de efficiency en effectiviteit van de behandeling van de patiënt. Dat geldt voor de samenwerking tussen collega’s en de samenwerking met andere disciplines, voor de snelheid waarmee de patiënt geholpen wordt en voor de risico’s op fouten. Maar ook voor de mate waarin geld sturend is voor de wijze waarop de zorg wordt geleverd en voor nog vele andere zaken. Een medisch specialist draagt bij aan de optimalisatie van de omstandigheden waarbinnen de patiëntenzorg plaatsvindt. Daarvoor is inzicht nodig in de financiering en organisatie van de medisch specialistische zorg. En het vereist de vaardigheid om daar invloed op uit te oefenen. Je ontwikkelt deze vaardigheden in de praktijk, tijdens de opleiding en nog lang daarna.

Deze cursus is ontwikkeld door de Academie voor medisch specialisten; een samenwerkingsver­band tussen de Federatie Medisch Specialisten. VUmc heeft meegewerkt aan de verdere integratie van de cursus in de opleiding tot medisch specialist. Opleiders en gastsprekers zullen op specifieke onderdelen worden ingezet.

Deelnemers weten na afloop hoe zij moeten handelen binnen de context van de organisatie en het beleidsproces van het ziekenhuis (en partijen die daarbij betrokken zijn) om tot een optimale inrichting van hun eigen patiëntenzorg te komen. Bovendien helpt de aangereikte kennis over zorgstelsel en financiering van de zorg om beter gefundeerde keuzes te maken.

Programma omschrijving

Dag 1:

 • Onderlinge kennismaking, leerdoelen, opzet van en filosofie achter de cursus
 • De ziekenhuisorganisatie
 • Organisatie ziekenhuis en medische staf
 • Overheidsbeleid en organisatie van de zorg
 • Ontwikkelingen in de financiering van de zorg

Dag 2:

 • Beleid, van visie naar beleid: richten, inrichten en verrichten
 • De planning & control-cyclus en de rol van de medisch specialisten daarin
 • Gespecialiseerd, en dan?
 • Het functioneren van de vakgroep en de rol van de individuele medisch specialist daarin
 • Evaluatie en afronding van de training

Na afloop van de cursus:

 • weet je hoe je moet handelen binnen de context van de organisatie en het beleidsproces van het ziekenhuis en haar omgeving, om tot een zo optimaal mogelijke inrichting van je eigen patiëntenzorg te komen;
 • weet je aan welke eisen een goed functionerende vakgroep c.q. maatschap moet voldoen, kun je een inschatting maken van de eigen invloed daarop en weetje waar je op moeten letten bij sollicitaties;
 • weet je aan welke eisen het kwaliteitsbeleid van een vakgroep of maatschap c.q. afdeling moet voldoen en ben je in staat verbeterprojecten te ontwerpen;
 • ben je in staat om de structuur en het functioneren van het ziekenhuis te beschrijven en kun je een gefundeerd oordeel formuleren over de rol en positie van de medisch specialist daarin;.
 • ben je in staat om de voornaamste kenmerken en de achtergronden van de beleidscyclus van het ziekenhuis te beschrijven en kun je beschrijven hoe het beleid van de vakgroep c.q. maatschap binnen deze context kan worden vormgegeven;
 • ben je in staat de voornaamste aspecten en achtergronden van het overheidsbeleid ten aanzien van de (ziekenhuis-)zorg te beschrijven, inclusief organisatie en financiering, en ben jein staat een inschatting te maken van de consequenties voor de patiëntenzorg.

Cursusduur en opbouw

In 2 cursusdagen wisselen interactieve plenaire en kleinschalige onderwijsvormen elkaar af.

Voorbereiding en toetsing

De deelnemers ontvangen voor aanvang van de cursus een huiswerkopdracht, die voorafgaand aan de cursus gemaakt moet zijn. Toetsing is nog geen vast onderdeel van de cursus maar kan er wel onderdeel van uitmaken. Van de aios wordt in ieder geval verwacht dat hij/zij gedurende de gehele cursus aanwezig is en actief deelneemt.
Na volledige participatie aan de cursus (inclusief voorbereiding en opdrachten) krijgt de deelnemer een certificaat. De opleider en de aios zijn er verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling op het gebied van medisch management vorm en inhoud te geven.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden schriftelijk geëvalueerd. Ook is tijdens de cursus ruimte voor feedback van aios. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van aios en opleiders.

Locatie

Volgt

Cursusdata 2024

donderdag 4 april 2024 Ziekenhuismanagement cursus 1 dag 1
donderdag 11 april 2024 Ziekenhuismanagement cursus 1 dag 2
maandag 17 juni 2024 Ziekenhuismanagement cursus 2 dag 1
maandag 24 juni 2024 Ziekenhuismanagement cursus 2 dag 2

Kosten

In deze cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers.
Deelname voor aiossen van Amsterdam UMC is kosteloos.
Externe deelnemers betalen € 600.

Maximaal aantal deelnemers

18

Programmaleider

Mw. drs. Jacqueline  van den Berg

Organisatie en inlichtingen

MVO Leerhuis
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 
T. 020-44 44292
E. doo@amsterdamumc.nl

Inschrijven

Via de link 'Schrijf je nu in' kun je je inschrijven. Per kalenderjaar dien je een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.
Externe deelnemers kunnen de kosten declareren bij het ziekenhuiswaar zij op het moment van cursusdeelname de opleiding volgen.
Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Een aantal weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met doo@amsterdamumc.nl. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt € 600 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft. De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd. NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd.